Skip to main content

1/2013

Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2014
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895

Teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul într-o sinteză contemporană: opera părintelui Dumitru Stăniloae - Ieromonah Calinic Berger

Studiul prezintă o contribuţie la valorificarea receptării Sfântului Maxim Mărturisitorul în teologia ortodoxă contemporană. Analiza inspiraţiei maximiane a unor capitole din opera părintelui Dumitru Stăniloae (kenoza – în contrast cu S. Bulgakov, învăţătura despre Logos, raţiunile divine şi energiile necreate), ilustrează amploarea influenţei Sfântului Maxim în gândirea teologului român. În teologia ortodoxă contemporană ataşamentul părintelui Stăniloae faţă de sfântul Maxim şi influenţa acestuia asupra gândirii sale sunt probabil unice. Nu doar în conţinut, ci şi în metodologie, părintele Stăniloae apare ca un adevărat discipol modern al Sfântului Maxim.
Cuvinte-cheie: - energii divine, Sfântul Maxim Mărturisitorul, Dumitru Stăniloae
Ieromonah Dr. Calinic Berger, Episcopia Ortodoxă Română din America.
Adresă : -
E-mail : - revcalinic@roea.org
Descarcă PDF

Consideraţii istorice privind data naşterii Domnului - Dr. Dan Alexandru STREZA

că Evangheliile nu oferă date cronologice precise pentru viaţa şi activitatea Mântuitorului Iisus Hristos. Ambiguitatea şi neconcordanţa privitoare la data Naşterii Domnului s-au produs din cauza unei erori săvârşite de călugărul de origine dobrogeană Dionisie, numit Exiguus, care a fixat începutul erei creştine la anul 754 de la întemeierea Romei, fără a cerceta surse istorice privind cronologia oferită de Evanghelii. Data exactă a evenimentului unic al Întrupării şi Naşterii Domnului nu a putut fi însă calculată precis prin cronologia dionisiană, iar de-a lungul timpului, eroarea acesteia a devenit evidentă, cercetătorii ulteriori stabilind că Domnul nostru Iisus Hristos S-a născut cu aproximativ 4-6 ani anterior erei creştine. Ipoteza lui Kepler, privitoarea la steaua magilor rămâne de luat în calcul doar ca o variantă în stabilirea cronologiei Mântuitorului şi a întregii istorii. O concluzie sigură este aceea că Mântuitorul lumii S-a născut cândva între anii 7-5 înaintea erei creştine.
Cuvinte-cheie: - Naşterea Domnului, Crăciun, Dionisie Exiguul, steaua magilor
Dr. Dan Alexandru Streza, Mitropolia Ardealului, Arhiepiscopia Sibiului.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - dan_streza@yahoo.com.
Descarcă PDF

Modelul părintelui spiritual în Apophtegmata Patrum:text, context şi subtext - Lect. Dr. Daniel LEMENI

Pornind de la cercetarea Patericului – cea mai completă culegere de apoftegme ale Bătrânilor din Egiptul secolului IV –, rândurile de faţă configurează modelul părintelui spiritual la aceşti venerabili asceţi din pustia egipteană. Astfel, în urma parcurgerii acestor sentinţe din Apophtegmata Patrum, se relevă faptul că prestaţia unui patèr pneumatikós nu se reduce la transmiterea în mod teoretic a unei experienţe duhovniceşti, ci mai ales la faptul că el o întrupează prin chiar modul său de viaţă. Prin urmare, părintele spiritual iradiază prin simpla lui prezenţă, şi nu prin discurs, ceea ce înseamnă că practica îndrumării spirituale se face la vedere, adică ea ni se arată.
Cuvinte-cheie: - avva, experienţă duhovnicească, Pateric, părinte spiritual, ucenic, îndrumare spirituală
Dr. Daniel Lemeni, lector la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara.
Adresă : - Timişoara, România
E-mail : - dlemeni@yahoo.com
Descarcă PDF

Biserică şi comunitate în localitatea Leţcani - Dr. Magdalena Roxana NECULA / Dr. Mihaela-Cătălina VICOL

Lucrarea îşi propune să analizeze fenomenul religios ca o constantă a societăţii umane în timp şi în spaţiu, precum şi puternica influenţă a Bisericii Ortodoxe Române în viaţa socială a comunităţilor rurale. Comunitatea în acţiunile ei, dincolo de pragul Bisericii, evidenţiază acumulările religioase, punându-le în evidenţă prin comportamentul din viaţa de zi cu zi. Prezenţa la evenimentele fundamentale la care sunt chemaţi să participe creştinii: slujbele religioase, Botezul, Cununia, înmormântarea, precum şi Spovedania şi Împărtăşania, atestă gradul de religiozitate al comunităţii.
Concluziile care rezultă din această lucrare sunt că implicarea Bisericii în viaţa societăţii rurale începe să se apropie de o normalitate care a fost interzisă în perioada comunistă, însă vizibilitatea ei depinde de celelalte instituţii ale statului: primăria, şcoala etc.
Pentru trecerea Bisericii la o stare de normalitate în viaţa satelor este necesar ca slujitorii ei să abordeze o atitudine de familiaritate pe fondul căruia să dezvolte mult mai mult latura activităţilor cu caracter religios nelegat de ritual, cum ar fi: întâlniri cu tinerii pe grupe de vârste, concerte, simpozioane, întâlniri cu migranţii. La toate acestea trebuie implicaţi şi oficiali ai primăriei şi ai şcolii.
Cuvinte-cheie: - frecvenţa participării la slujbe religioase, Botez, Cununie, înmormântare
-Dr. Magdalena Roxana Necula, cadru didactic asociat la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi. Cercetător postdoctoral, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi, Proiect POSDRU/89/1.5/S/61879 cu titlul „Studii postdoctorale în domeniul eticii politicilor de sănătate”, în cadrul Departamentului de Studii Postdoctorale şi Cercetare al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa”, Iaşi, România.
-Dr. Mihaela-Cătălina Vicol, şef de lucrări, Disciplina Medicină Legală, Deontologie Medicală şi Bioetică, lector la U.M.F. „Gr. T. Popa” Iaşi, România.
Adresă : - Iaşi, România
E-mail : - centrulprichindel@gmail.com, mihavicol@yahoo.com
Descarcă PDF

Pastoraţie, filantropie, servicii sociale? Biserica şi provocarea adicţiilor - Conf. Dr. Sebastian MOLDOVAN

Articolul de faţă dedică o primă parte locului adicţiei în cunoaşterea şi conştiinţa contemporană, identificând un aspect mai puţin remarca,t dar extrem de semnificativ pentru perspectiva teologică asupra adicţiei, anume legătura ei intimă cu iubirea. În a doua parte sunt abordate câteva aspecte ale aportului pe care îl are şi îl poate adânci Biserica Ortodoxă în înţelegerea adicţiilor şi în recuperarea persoanelor care suferă de acestea, în mod special adecvarea celor trei tipuri de intervenţie posibile evocate în titlu.
Cuvinte-cheie: - adicţie, iubire, pastoraţie, filantropie, servicii sociale, Biserica Ortodoxă Română
Dr. Sebastian Moldovan, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - smoldova@yahoo.com
Descarcă PDF

O mărturisire de credinţă isihastă - Protos. Asist. Dr. Vasile BÎRZU

Prezentul articol reprezintă o introducere la traducerea din greacă a unei mărturisiri de credinţă transmisă de tradiţia manuscrisă athonită ca aparţinând scriitorului duhovnicesc bizantin Nichifor Italianul sau din Singurătate, cunoscut îndeosebi prin implicarea sa şi a scrierilor sale în disputa isihastă din secolul al XIV-lea. Singurul manuscris care păstrează această scriere este codicele athonit M Lavra 1626 (L 135) din secolul al XV-lea, p. 149a-153b, Athos, fiind vorba despre o scriere cu conţinut dogmatic trimisă de autor ca scrisoare de sfat teologic ucenicilor „frontistirionului” său spre sfârşitul vieţii sale. Titlul exact al lucrării este Despre credinţa în Sfânta Treime încă şi despre iconomia Dumnezeu Cuvântului. Atribuirea acestui text isihastului Nichifor Italianul a fost susţinută de profesorul Vasilios S. Pseftonkas, patrolog din Tesalonic, în studiul „Nikēphorou Italou Peri tēs hagias Triados kai oikonomias tou Theou Logou (eisagōgē-keimeno-scholia)”, publicat în Epistemonikē Epetēris Theologikēs Scholēs Panepistēmiou Thessalonikēs 23 (1978), p. 207-231.
Cuvinte-cheie: -
Protosingel Dr. Vasile Bîrzu, asistent la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - perevasile@yahoo.fr
Descarcă PDFDescarcă PDF in ENGLEZA

2013 – Anul marilor teologi români - Pr. Prof. Mircea PĂCURARIU

Se ştie că Sfântul Sinod al Bisericii noastre a hotărât ca anul 2013 să fie închinat Sfinţilor Împăraţi Constantin şi maicii sale Elena, dat fiind faptul că acum se împlinesc 1700 de ani de la emiterea cunoscutului „Edict de toleranţă” de la Mediolanum (azi Milano) din 313, prin care se acorda libertate şi noii religii creştine, alături de celelalte religii – păgâne – recunoscute în Imperiul Roman.
Dar în Biserica noastră anul 2013 poate fi considerat şi ca anul unor mari ierarhi şi profesori de teologie de altădată, pe care avem datoria să-i cinstim mereu şi să le cunoaştem bogata moştenire pe care au lăsat-o posterităţii. În cele ce urmează vom prezenta câteva din aceste mari personalităţi ale Bisericii noastre, cu speranţa că centrele eparhiale sau Facultăţile de Teologie în cadrul cărora au activat vor găsi soluţiile cele mai potrivite pentru omagierea lor, fie prin sesiuni de comunicări, fie prin articole sau studii în revistele noastre teologice.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Mircea Păcurariu, profesor emerit şi membru corespondent al Academiei Române.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Conferinţa Comunităţii patristice de lucru
„Istoria ca argument? Istoriografie şi apologetică”
2-5 ianuarie 2013, Basel, Elveţia - Pr. Lect. Dr. Daniel BUDA

Comunitatea patristică de lucru (în germ. Patristische Arbeitsgemeinschaft) este parte a Asociaţiei Internaţionale de Studii Patristice şi include specialişti în patrologie şi istorie bisericească veche, vorbitori de limbă germană, din întreaga Europă. Comunitatea se întâlneşte într-o conferinţă la fiecare doi ani într-una din universităţile Europei Occidentale între 2-5 ianuarie. Anul acesta conferinţa a fost găzduită de Universitatea din Basel, Elveţia. Au participat în jur de 80 de specialişti, patrologi şi istorici bisericeşti, în principal protestanţi şi romano-catolici, reprezentând cele mai importante universităţi vest-europene de limbă germană. Cu o singură excepţie (menţionată mai jos), toate prezentările au fost făcute în limba germană.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Daniel Buda, lector (Istorie Bisericeasacă Universală) la Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva).
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - daniel77bde@yahoo.de
Descarcă PDF

O fenomenologie a parabolelor şi a Împărăţiei în lectura reflexivă a lui
Andrei Pleşu şi lecţiile ei teologice (A phenomenology of the parables
and of the Kingdom in the reflective reading of Andrei Pleşu and its
theological lessons). - Arhid. Prof. Dr. Ioan I. ICĂ JR.

Un nou şi surprinzător dar a făcut la sfârşitul anului trecut culturii şi spiritualităţii româneşti Andrei Pleşu cu minunata sa carte Parabolele lui Iisus. Adevărul ca poveste1. Carte a anului 2012, este în multe privinţe o carte eveniment. Criticul de artă, gazetarul şi eseistul neobosit, risipit cu dăruire şi har după 1990 în proiecte vitale de normalizare şi civilizare a spaţiului public şi cultural românesc, Andrei Pleşu le dublează pe toate de o graţioasă, dar şi profundă reflexivitate. Reflex al unei vocaţii filozofice, dar al interogaţiei esenţiale crescute nonconformist în pedagogia neconvenţională a Şcolii de la Păltiniş, din exerciţiul ei constant s-a ţesut într-o stilistică inconfundabilă substanţa unei gândirii vii şi provocatoare. Încă înainte de 1998 – aşa cum mărturisea în cuvântul-înainte la cartea Despre îngeri (Humanitas, 2003) –, Andrei Pleşu imagina „o trilogie a intervalului”. Una din circumstanţele constituirii ei s-a aflat într-o interogaţie critică asupra limitelor culturalismului metafizic promovat de Constantin Noica nu doar ca strategie de rezistenţă spirituală sub comunism, dar şi exaltat de acesta ca unică formă de existenţă a spiritului în lume („Dumnezeul culturii”).
Cuvinte-cheie: -
Arhid. Dr. Ioan I. Ică jr, profesor (Spiritualitate) la Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - ioanicajr@gmail.com.
Descarcă PDF

Dumitru Stăniloae, Cultură şi duhovnicie. Articole publicate în Telegraful Român (1930-1993), ediţie îngrijită, introducere şi note de Ion-Dragoş Vlădescu, 3 vol., Editura BASILICA, Bucureşti, 2012, 910 + 804 + 834 p. - Pr. Prof. Dr. Mircea PĂCURARIU

În ultimele două decenii care s-au scurs de la trecerea la cele veşnice a Părintelui Dumitru Stăniloae s-a reeditat o bună parte din operele sale teologice, precum şi traducerile sale din Sfinţii Părinţi; în acelaşi timp, s-au scris numeroase studii – inclusiv teze de doctorat, în ţară şi peste hotare –, care pun în lumină personalitatea sa atât de complexă. Şi totuşi, a rămas un segment din impresionanta sa operă care n-a fost încă valorificat. Este vorba de opera sa de „gazetar bisericesc”, întrucât Părintele Stăniloae a fost unul dintre cei mai prolifici redactori ai ziarului şagunian Telegraful Român, între anii 1934-1945. Este al doilea mare redactor al ziarului după preotul-asesor (consilier) Nicolae Cristea, discipolul lui Andrei Şaguna şi viitorul memorandist, care l-a redactat între anii 1865-1883. Şi aşa după cum Nicolae Cristea a fost nevoit să se retragă de la conducerea ziarului la cererea autorităţilor de stat maghiare de la Budapesta, în 1883, tot aşa s-au petrecut lucrurile şi cu Părintele Stăniloae, care a fost înlăturat de la conducerea ziarului în mai 1945, la presiunea noilor autorităţi „democrate” (recte comuniste) de la Bucureşti.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Mircea Păcurariu, profesor emerit şi membru corespondent al Academiei Române.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Sfântul Ioan de Kronstadt, Către păstorii duhovniceşti, trad. de Cristea
Florentina, Editura Egumeniţa, Galaţi, Editura Cartea Ortodoxă, Alexandria,
2012, 394 p., ISBN 978-606-550-071-6, ISBN 978-606-529-182-9 - Pr. Lect. Dr. Mihai IOSU

Sfântul Ioan al Kronstadt-ului este, de bună vreme, intrat în conştiinţa ortodoxă românească, roadele muncii sale fiind cuprinse în cei doi piloni de referinţă a literaturii duhovniceşti: Liturghia – Cerul pe pământ şi Viaţa mea în Hristos. Nu este un scriitor speculativ, ci un trăitor slujitor, din acest mod de viaţă reieşind norul de mărturii din cărţile sale, experienţe trăite şi împărtăşite. Preocuparea sa este legată de preoţie, de felul în care
a asumat-o, a ilustrat-o şi a oferit-o ca dar. L-a perceput şi apoi l-a întruchipat pe sacerdot ca fiind cel ce „vorbeşte în numele lui Dumnezeu, simţindu-se reprezentant al Lui” (p. 12).
Încă de la primii paşi ai păstoririi lui a simţit că „preoţia este dragoste şi numai dragoste” (p. 17). Cartea de faţă întregeşte, ceea ce didactic numim, manualul de Teologie Pastorală. Sunt pagini de jurnal cu conţinut hodegetic. Cel chemat să dovedească atingerea culmilor de a fi investit ca: sarea pământului şi lumina lumii (Mt 5, 13-14), trebuie să săvârşească toate oficiile cu conştiinţa valorii lor cereşti, îngemănată cu conştiinţa propriei valori, dimensiune atinsă prin intermediul harului lui Dumnezeu. Exprimarea este adeseori sentenţioasă, dar nu pretenţioasă. Mesajul este uşor de înţeles.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Mihai Iosu, lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - pr.iosu@yahoo.com
Descarcă PDF

Hans-Georg Beck, Istoria Bisericii Ortodoxe din Imperiul Bizantin, traducere din limba germană şi studiu introductiv de Vasile Adrian Carabă, Editura Nemira, Bucureşti, 2012, p. 536, ISBN 978-606-579-456-6 - Pr. Dr. Dumitru Stelian-Alin

Autorul acestui volum este recunoscut ca unul dintre cei mai reprezentativi bizantinologi germani, un fin cunoscător al culturii şi literaturii teologice bizantine. Într-un demers ştiinţific obiectiv asupra istoriei Bisericii Răsăritului creştin trebuie avută în vedere şi perspectiva Occidentului asupra acesteia, pentru a înţelege cum se vede lumea ortodoxă din exterior şi de a pondera eventualul elan elogios asupra ei din partea autorilor ortodocşi. Această lucrare, care nu se adresează numai specialiştilor în domeniu, poate să aibă o contribuţie esenţială în îndeplinirea acestui deziderat. Cartea de faţă este una de maturitate ştiinţifică, este cartea unui om familiarizat cu teologia bizantină, a unui om ce este la zi cu rezultatele Bizantinologiei epocii sale. Lucrarea se structurează pe nouă capitole, fiecare având mai multe subcapitole, începând cu Sinodul al IV-lea Ecumenic de la Calcedon şi terminând cu Sinodul unionist de la Ferrara-Florenţa şi receptarea lui în spaţiul ortodox bizantin. Privind structura cărţii, observăm că metoda folosită de el este recomandabilă, multe din teoriile sale neputând fi ignorate, oferind răspunsuri pertinente la anumite chestiuni rămase în suspans, altele reprezentând o provocare necesară în privinţa edificării asupra unor probleme controversate. Izvoarele sunt pentru Beck referinţele bibliografice esenţiale, o caracteristică a lui atât în lucrarea de faţă, cât şi în celelalte lucrări ale sale.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Dumitru Stelian-Alin
Adresă : -
E-mail : - alydumy@yahoo.com.
Descarcă PDF

Ioan Ovidiu Abrudan, Vechile biserici de lemn din ţinutul Sibiului, Ed. Universităţii „Lucian Blaga–œ Sibiu, Ed. Andreiana, 2010, 408 p., ISBN 978-606-12-0035-1 - Drd. Adrian Stoia

Mărturii de cultură şi civilizaţie românească în Transilvania, vechile biserici de lemn au fost puse oarecum pe nedrept în umbră în cercetarea ultimilor ani de mult mai cunoscutele biserici fortificate ale saşilor. Neacceptarea românilor între „naţiunile” Principatului Transilvaniei sau a religiei ortodoxe între „religiile recepte”, a avut drept consecinţă, printre altele, „sărăcia, limitarea drepturilor cetăţeneşti, prigoana pe considerente naţional-religioase” (p. 8). Acestea, dar, desigur, şi perpetuarea vechii civilizaţii a lemnului a populaţiei autohtone au dus la dezvoltarea arhitecturii care a avut ca suport materialul lemnos preponderent şi mult mai puţin pietra în construcţiile laice din Transilvania. Lemnul fiind un material perisabil este o cauză, deşi nu unica, a dispariţiei multora dintre aceste monumente. Un fenomen comun în localităţile rurale din Transilvania, începând de la jumătatea secolului XVIII, a fost înlocuirea treptată a bisericilor de lemn cu cele clădite din cărămidă şi piatră, vechile biserici rămânând în plan secundar, de unde şi degradarea lor accentuată, ajungând astfel la ora actuală la „o cifră mult diminuată faţă de ceea ce se înregistra în urmă cu un secol” (p. 7).
Cuvinte-cheie: -
Adrian Stoia, doctorand al Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - adistoia@yahoo.com.
Descarcă PDF

Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al localităţilor şi monumentelor medievale din Transilvania, Ed. Andreiana, 2012, 656 p. vol I, 626 p. vol II, ISBN 978-606-8106-60-1 - Drd. Adrian Stoia

Aşa cum amintea profesorul şi istoricul de artă Vasile Drăguţ în prefaţa altui repertoriu al istoricului academician Nicolae Stoicescu „fiecare cercetător ştie din proprie experienţă cât timp preţios a trebuit să investească pentru alcătuirea unui fişier personal pentru problemele în studiu, ştie cât de necesare îi sunt repertoriile şi dicţionarele de specialitate. Şi totuşi, obsesia gloriei sau a originalităţii cu orice preţ îi îndeamnă pe mulţi să treacă cu uşurinţă pe lângă munca onestă şi răbdătoare a alcătuirii de repertorii, deşi, în perspectiva timpului, tocmai această categorie de lucrări se dovedeşte a fi mai trainică şi mai solicitantă” (N. Stoicescu,Repertoriul bibliografic al localităţilor şi monumentelor medievale din Moldova, Bucureşti, 1974).
Cuvinte-cheie: -
Adrian Stoia, doctorand al Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - adistoia@yahoo.com
Descarcă PDF

Ieromonah Mihail Harbuzaru, Manuscrisele psaltice de la Mănăstirea Sinaia, Ed. Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, Bucureşti, 2012, 248 p., ISBN 978-606-93171-0-5 - Pr. Prof. Dr. Vasile Grăjdian

Cântarea şi imnografia creştină, atât de prezentă în Sfintele Slujbe ale Bisericii Ortodoxe, şi-a aflat încă de la începuturile sale un lăcaş predilect de cultivare în aşezămintele monahale, iar Răsăritul bizantin a dezvoltat prin monahii mănăstirilor sale o imnografie şi o artă muzicală bisericească de un stil inconfundabil şi de o inestimabilă valoare, totodată artistică şi teologică.

La îmbogăţirea cântării bisericeşti de origine bizantină şi-au adus contribuţia în ultimele secole şi un număr însemnat de călugări români, aflaţi fie în centre de străveche tradiţie monahală (de ar fi să amintim numai Sfântul Munte Athos), fie în tot mai numeroasele vetre de viaţă monahală ale ţărilor româneşti. În bizantinologia muzicală unele mănăstiri româneşti şi-au câştigat chiar o binemeritată recunoaştere în acest sens, aşa cum este cazul vestitei „Şcoli de la Putna”, ale cărei manuscrise muzicale bizantine au biruit jumătate de mileniu de istorie.

Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Vasile Grăjdian, Profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - grajdian@clicknet.ro.
Descarcă PDF

Arhiepiscop Vasilie Krivoşein, Biserica sobornicească: texte ecleziologice, trad. Nicolae Creţu, Ed. Sophia, Bucureşti, 2012, 167p., ISBN: 978-973-136-111-6 - Pr. Lect. Dr. Nicolae Răzvan Stan

Sobornicitatea desemnează, pe de o parte, universalitatea spaţială şi temporală a Bisericii, iar pe de altă parte, identificarea acesteia cu Tradiţia şi cu Creştinismul primar. Această caracteristică a Bisericii Ortodoxe stă în strânsă legătură cu celelalte atribute ale ei – unitatea, sfinţenia şi apostolicitatea – şi are rolul de a o prezenta pe aceasta drept adevărata Biserică a lui Hristos, atât sub aspectul extinderii spaţiale, cât şi după îndelungul proces istoric în care ea a activat şi activează.

Intitulată sugestiv Biserica sobornicească: texte ecleziologice, lucrarea de faţă aduce în discuţie o serie de teme teologice referitoare la textele simbolice şi mărturisirile de credinţă ortodoxe, învăţătura ecleziologică a Sf. Vasile cel Mare, sensurile şi importanţa sobornicităţii Bisericii, precum şi la concepţia Sf. Grigorie de Nyssa cu privire la cunoaşterea lui Dumnezeu şi modul în care se realizează unirea credinciosului cu El.

Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Nicolae Răzvan Stan, lector în cadrul Catedrei Sistematico-Practice la Facultatea de Teologie a Universităţii din Craiova.
Adresă : - Craiova, România
E-mail : - nicolaerazvanstan@yahoo.com.
Descarcă PDF

Ieromonah Petru Pruteanu, Liturghia Ortodoxă Istorie şi actualitate, Ediţia a II-a, revizuită şi completată, Editura Sophia, Bucureşti, 2013, 376 p., ISBN 978 – 973-136-337-0 - Pr.Drd. Constantin Iacob

Ieromonahul Petru Pruteanu a studiat teologia ortodoxă la Iaşi, Moscova şi Kiev şi a predat Teologie Liturgică între anii 2004-2011 la Facultăţile de Teologie din Edineţ şi Chişinău. A participat la mai multe conferinţe şi dezbateri teologice şi a scris numeroase studii şi articole cu tematică liturgică şi misionară. Cartea de faţă, Liturghia Ortodoxă. Istorie şi actualitate apare acum în a doua ediţie şi are o structură diferită şi câteva studii în plus faţă de prima ediţie care a fost publicată în 2008 la aceeaşi editură: despre Proscomidie, despre Liturgia Cuvântului, despre Heruvic şi Intrarea Mare, despre pomenirea conducerii politice şi despre potirul euharistic la Liturghiile slujite în sobor (un studiu al Mitropolitului Ilarion Alfeyev). În prima parte cărţii a se discută despre Liturghia primară, despre raportul dintre rugăciunile iudaice şi anaforalele creştine (autorul este de acord cu teza profesorului Cesare Giraudo, care susţine că cultul creştin a fost influenţat de cultul vechi iudaic ca formă, dar nu ca şi conţinut, şi cu Paul Bradshaw, care a demonstrat că anaforaua a avut, încă de la început, ca părţi componente, în special, o anamneză şi o epicleză), despre primele texte care descriu Euharistia (Didahia, Tradiţia Apostolică, Apologia I, Testamentum Domini, Constituţiile Apostolice, Anaforaua de pe papirusul de la Barcelona). În capitolul al treilea, intitulat „Anaforalele Liturghiilor bizantine” autorul arată netemeinicia aşa-numitei teorii a „diversificării riturilor” formulată de Ferdinand Probst pe baza unui manuscris atribuit patriarhului Proclu al Constantinopolului. Această teorie a fost infirmată mai întâi de liturgistul Anton Baumstark, care a demonstrat că în dezvoltarea anaforalei bizantine s-a trecut de la prolixitate la concizie şi de la diversitate spre uniformitate. Totodată se aminteşte şi se întăreşte paternitatea celor două anaforale bizantine atribuite Sfinţilor Vasile cel Mare şi Ioan Gură de Aur.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Iacob Constantin, doctorand al Facultăţii de Teologie "Andrei Şaguna" din cadrul Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Pr. Lect. Dr. Lucian Farcaşiu, Teologia imnografiei praznicelor împărăteşti ale Mântuitorului Iisus Hristos –“ cu dată fixă, Ed. Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad, 2012, 460 p. - Pr. Prof. Dr. Sorin Cosma

Prezentul studiu liturgic alcătuit de Părintele lector univ. dr. Lucian Farcaşiu, de la Facultatea de Teologie din Arad, face parte dintr-o trilogie liturgică privind teologia imnografiei praznicelor împărăteşti ale Bisericii Ortodoxe, dintre care primul studiu se referă la Teologia imnografiei praznicelor împărăteşti din ciclul pascal(Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad, 2010, 370 p.), iar cel de al treilea studiu, în curs de apariţie, tratează acelaşi subiect al teologiei imnografice, cu referire la praznicele închinate cinstirii Maicii Domnului. Desigur, această trilogie liturgică va fi completată în aceeaşi tematică, autorul având în proiect şi teologia imnografiei praznicelor închinate cinstirii sfinţilor.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Sorin Cosma, profesor la catedra de Ştiinţe Socio-Umane în cadrul Universităţii "Eftimie Murgu", Reşiţa.
Adresă : - Reşiţa, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Robert F. Taft, Liturghia. Model de rugăciune, icoană a vieţii, trad. Cornelia Dumitru, Ed. Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuş, 2011, 275p., ISBN 978-973-141-369-3 - Pr. Lect. Dr. Nicolae Răzvan Stan

Importanţa deosebită pe care Sfânta Liturghie o are pentru viaţa, teologia şi cultul Bisericii Ortodoxe a făcut ca aceasta să reprezinte un subiect constant de reflecţie pentru o serie de teologi ortodocşi sau de diferite confesiuni creştine. Pentru Pr. Prof. Univ. Dr. Robert Taft, călugăr iezuit hirotonit în ritul bizantin slav, Liturghia bizantină constituie inima întregii sale activităţi academice. Numeroasele studii şi lucrări de specialitate (de amintit că el este autorul unei Istorii a Liturghiei Sf. Ioan Gură de Aur în şase volume) ni-l prezintă pe Părintele Robert Taft ca o autoritate în domeniu care nu doar cunoaşte amănuntele teologice specifice liturgicii ortodoxe, ci şi iubeşte, preţuieşte şi trăieşte Liturghia bizantină.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Nicolae Răzvan Stan, lector în cadrul Catedrei Sistematico-Practice la Facultatea de Teologie a Universităţii din Craiova.
Adresă : - Craiova, România
E-mail : - nicolaerazvanstan@yahoo.com.
Descarcă PDF

Panaghiotis Ar. Yfantis, Il sacerdozio ortodosso („Quaderni de Studi Ecumenici” 25), I.S.E. „San Bernardino”, Venezia, 2012, 141 p. - Dr. Ciprian Iulian Toroczkai

Panaghiotis Ar. Yfantis a făcut studii teologice la Universitatea din Atena şi la Institutul Ecumenic „San Nicola” din Bari; a obţinut doctoratul în teologie la Facultatea de Teologie a Universităţii din Tesalonic, în 2004, cu teza: „Teologia lui Francisc d’Assisi. O abordare critică din punct de vedere ortodox”, iar actualmente este asistent în cadrul aceleiaşi Facultăţi şi profesor asociat la Institutul de Studii Ecumenice „San Bernardino” din Veneţia. A publicat mai multe lucrări în limba greacă, precum şi o altă carte în limba italiană, în 2010, tot în seria „Carnete de Studii Ecumenice” de la Veneţia: Chiamata alla santità: i fondamenti teologici, ascetici ed ecclesilogici della spiritualità ortodossa.
Cuvinte-cheie: -
Dr. Ciprian Iulian Toroczkai, lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Andrei Şaguna" din cadrul Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - torocipri@hotmail.com
Descarcă PDF

Anastasie (Yannoulatos), Arhiepiscopul Tiranei şi al întregii Albanii, Misiune pe urmele lui Hristos: studii teologice şi omilii, cuvânt de introducere al Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, trad. din lb. greacă de diac. dr. ştefan L. Toma, Editura Andreiana, Sibiu, 2013, 296 p., ISBN 978-606-8106-68-7 - Dr. Ciprian Iulian Toroczkai

Nu există o evaluare de sinteză a teologiei misionare ortodoxe în secolul XX. Mai mult, atunci când aceste lucrări de sinteză, publicate în România sau în străinătate, se referă la Biserica Ortodoxă sau la teologia ortodoxă contemporană, teologia misionară ocupă o poziţie destul de ingrată, ceea ce pare să confirme opinia unora care văd o incompatibilitate între Ortodoxie şi misiune.

La o privire mai atentă, lucrurile nu stau însă aşa, iar cartea de faţă demonstrează în chip elocvent nu doar că nu există o incompatibilitate între Ortodoxie şi misiune, ci chiar că misiunea este o condiţie esenţială în existenţa Bisericii Ortodoxe (vezi îndemnul Mântuitorului de la Mt 28, 19). Astfel, avem de-a face cu o colecţie de 15 studii cu profil misionar semnate de una dintre cele mai importante personalităţi teologice ortodoxe contemporane: Anastasie Yannoulatos, arhiepiscopul Tiranei şi al întregii Albanii, membru corespondent al Academiei din Atena (din anul 1993), Doctor Honoris Causa în teologie sau filosofie la 18 universităţi, colegii sau departamente din lumea întreagă, membru în numeroase societăţi ştiinţifice internaţionale, preşedinte al Consiliului Mondial al Bisericilor şi preşedinte onorific al Conferinţei Mondiale a Religiilor Păcii (ambele din 2006).

Cuvinte-cheie: -
Dr. Ciprian Iulian Toroczkai, lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - torocipri@hotmail.com
Descarcă PDF

Părintele Adrian Făgeţeanu şi crucea Rugului Aprins: omagiu la un secol de la naşterea sa, ediţie îngrijită de Andrei Dîrlău, Editura Lumea credinţei, Bucureşti, 2012, 286 p., ISBN 978-606-93222-6-0 - Pr. Lect. Dr. Nicolae Răzvan Stan

Apărută în anul 2012, lucrarea de faţă, Părintele Adrian Făgeţeanu şi crucea Rugului Aprins: omagiu la un secol de la naşterea sa, se prezintă ca un omagiu adus marelui duhovnic Adrian Făgeţeanu la împlinirea a 100 de ani de la naşterea sa şi a unui an de când acesta a trecut la cele veşnice. Articolele, interviurile şi documentele care compun acest volum au rolul, aşa cum precizează şi editorul în nota asupra ediţiei (p. 11-14), de a crea o imagine cât mai clară asupra personalităţii şi activităţii Părintelui Adrian Făgeţeanu (p. 11).

Prefaţa, semnată de Mitropolitul Andrei Andreicuţ şi intitulată sugestiv În loc de cuvânt înainte: Părintele Adrian Făgeţeanu (p. 7-10), face referire la principalele repere biografice ale Părintelui Adrian Făgeţeanu.

Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Nicolae Răzvan Stan, lector în cadrul Catedrei Sistematico-Practice la Facultatea de Teologie a Universităţii din Craiova.
Adresă : - Craiova, România
E-mail : - nicolaerazvanstan@yahoo.com
Descarcă PDF

Thomas Bauer, Die Kultur der Ambiguität. Eine andere Geschichte des Islams, Ed. Verlag der Weltreligionen / Insel, Berlin, 2011, 462 p., ISBN 978-3-458-71033-2 - Lect. Dr. Alina Pătru

Cartea islamologului Thomas Bauer intitulată „Die Kultur der Ambiguität. Eine andere Geschichte des Islams [Cultura ambiguităţii. O altă istorie a islamului]” îşi propune să înlăture unele din prejudecăţile occidentale împotriva islamului şi să contribuie astfel la restabilirea imaginii corecte a unei religii ce a devenit astăzi simbolul îngustimii mentale, al primitivismului şi al înapoierii.

Bauer porneşte de la premisa că Occidentul a avut nevoie, după căderea comunismului, de un substitut pentru imaginea duşmanului reprezentat până atunci de „Blocul de Est” (p. 11, 19). Acest loc rămas liber începând din 1989 l-a ocupat islamul, perceput ca o ameninţare pentru Europa Occidentală şi înfăţişat începând de atunci în discursul vesteuropean într-o formă respingătoare.

Cuvinte-cheie: -
Dr. Alina Pătru, lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Andrei Şaguna" din cadrul Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - patru_alina_ro@yahoo.com
Descarcă PDF

Caterina Belo şi Jean-Jacques Péennès (eds.), Mission in Dialogue. Essays in Honour of Michael L. Fitzgerald, (Les Cahiers du Mideo 5), Editions Peeters, Louvain –“ Paris, 2012, 244 p., ISBN 978-90-429-2617-2 - Dr. Ciprian Iulian Toroczkai

Lucrarea de faţă este un Festschrift închinat arhiepiscopului Michael Louis Fitzgerald, unul dintre cei mai de seamă teologi misionari romano-catolici din a doua jumătate a secolului al XX-lea şi începutul secolului al XXI-lea. Născut la data de 17 august 1937 la Walsall (Marea Britanie) din părinţi irlandezi, catolici înfocaţi, acesta se alătură încă de tânăr Societăţii Misionarilor din Africa („Părinţii Albi”); face studii la Carthage (Tunisia) şi la Roma, iar după ce termină un doctorat în teologie dogmatică la Universitatea gregoriană, urmează studii specializate în limba arabă şi islamologie la Londra (Şcoala de studii africane şi orientale). Aceste studii îi permit să predea la Institutul pontifical de studii arabe şi islamice din Roma (PISAI, după denumirea în italiană), dar după numai un an pleacă „pe teren” în Uganda. Reîntors la Roma, este numit secretar, iar apoi preşedinte al Consiliului pontifical pentru studii arabe şi islamice (1971-1972). În 1978 părăseşte Roma pentru Sudan, pentru ca după doi ani să revină la Roma, fiind ales membru în Conciliul General pentru misionarii din Africa. Papa Ioan Paul al II-lea, în 1987, îl numeşte secretar al Secretariatului pentru non-creştini (din 1988 Conciliul Pontifical pentru Dialog interreligios) şi tot el îl hirotoneşte episcop pentru dioceza Nepta din Tunisia (1992). La 1 octombrie 2002 este ales preşedinte al Conciliului Pontifical pentru Dialog Interreligios, fiind ridicat şi la rangul de arhiepiscop. În fine, la 15 februarie 2006 este numit nunţiu apostolic în Republica Arabă Egipt şi delegat pe lângă Liga Statelor Arabe.
Cuvinte-cheie: -
Dr. Ciprian Iulian Toroczkai, lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiul, România
E-mail : - torocipri@hotmail.com
Descarcă PDF

Teologie şi filosofie în opera Sfântului Dionisie Areopagitul (Studia Theologica 3), partea I şi partea a II-a, volum coordonat de Pr. Conf. Univ. Dr. Picu Ocoleanu, studiu introductiv de Acad. Prof. Univ. Dr. Irineu Popa, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2012, vol. I: 398 p., vol. II: 362 p., vol. I: ISBN 978-973-1794-63-1; vol. II: ISBN 978-973-1794-64-8 - Pr. Dr. Dumitru Stelian-Alin

Prezenta ediţie reuneşte contribuţiile ştiinţifice susţinute în cadrul ediţiei a treia a simpozionului organizat de Facultatea de Teologie din Craiova la Mănăstirea Tismana în anul 2010, dedicat gândirii teologice şi filosofice a Sfântului Dionisie Areopagitul. Studiile reunite în aceste două volume au reliefat mai multe aspecte: theologia-mystica (Pr. Prof. Univ. Dr. Adrian Niculcea, Pr. Conf. Univ. Dr. Picu Ocoleanu), theologia (Pr. Conf. Univ. Dr. Gheorghe Zamfir, Lect. Univ. Dr. Emanuel Cristian Cercel, Pr. Prof. Univ. Dr. Gheorghe Drăgulin, Dr. Ciprian Toroczkai), teologia-philosophia (Pr. Prof. Univ. Dr. Ion Popescu, Dr. Nicolae Turcan, Asist. Univ. Dr. Adrian Boldişor), theologia-homiletica (Pr. Lect. Univ. Dr. Adrian Ivan, Pr. Lect. Univ. Dr. Jan Nicolae), theologia-historia (Pr. Lect. Univ. Dr. Ion Rizea). Aceste volume trebuie privite ca puncte de focalizare în cercetarea teologică românească a operei Sfântului Dionisie Areopagitul. Nu ridică pretenţia de tratare exhaustivă a gândirii marelui părinte, ci doresc să dea un impuls studiilor dedicate teologiei şi filosofiei dionisiene.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Stelian Dumitru Alin
Adresă : -
E-mail : - alydumy@yahoo.com
Descarcă PDF

Sfânta Treime de la Densuş – The Holy Trinity from Densuş, Editura Episcopiei Devei şi Hunedoarei, 2012, 68 p., ISBN 978-606-92904-2-2 - Drd. Adrian STOIA

Lucrarea apărută bilingv, în limbile română şi engleză în bune condiţii grafice (toate paginile tipărite pe hârtie cretată), conţine 68 de pagini color, aproape toate cuprinzând imagini cu ansamblul arhitectonic sau cu pictura murală păstrată în biserică.
Textul, format din scurte paragrafe, însoţite de nota bibliografică de rigoare, încearcă să poarte cititorul de-a lungul istoriei unuia dintre cele mai vechi şi controversate monumente din România. De altfel, biserica construită din materiale romane refolosite (pietre funerare şi votive, coloane, blocuri de piatră fasonate), aduse din apropiere, din ruinele fostei capitale a Daciei Romane, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, nici nu cred că va putea fi datată vreodată cu exactitate. Volumul de faţă nu se doreşte o lucrare ştiinţifică, s-au scris şi se vor mai scrie destule referitor la această biserică, ci mai degrabă o lucrare de promovare a monumentului construit în judeţul Hunedoara. Aflăm, de altfel, încă din Cuvântul de binecuvântare că, „de mai bine de două secole, generaţii după generaţii de specialişti au încercat să pătrundă misterul acestui edificiu straniu ca înfăţişare” catalogat de istoricul de artă Vasile Drăguţ ca fiind „cel mai problematic monument medieval din întreg spaţiul românesc” (p. 4). Apariţia lucrării poate fi văzută ca o invitaţie a părintelui paroh Alexandru Gherghel, adresată oricărui călător, de a trece pragul acestei biserici şi a admira un monument unic prin misterul pe care-l degajă, „o biserică fără pereche în toată românimea”, aşa cum o considera istoricul Nicolae Iorga.
Cuvinte-cheie: -
Adrian Stoia, doctorand al Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - adistoia@yahoo.com
Descarcă PDF

Cardinal Godfried Danneels, Messagers de la joie. Prêtres qui sommesnous?,
Éditions Fidélité, Namur (Belgia), 2010, 104 p., ISBN 978-2-87356-
457-5 - Pr. Lect. Dr. Mihai IOSU

Cardinalul Danneels a fost arhiepiscop de Malines-Belgia şi preşedinte al Conferinţei episcopale belgiene între 1979-2010. A fost, de asemenea, membru în numeroase comisii pontificale şi congregaţii romane, precum şi preşedinte al Pax Christi Internaţional (mişcare catolică pentru pace, non-guvernamentală, care operează la scară mondială pe probleme legate de drepturile omului, ordine socială justă, religii etc.).
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Mihai Iosu, lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - pr.iosu@yahoo.com.
Descarcă PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !