Skip to main content

1/2016

Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2017
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895

Cunoaşterea Tainei Înomenirii Fiului lui Dumnezeu în experienţa Duhului la Sfântul Maxim Mărturisitorul (I) - IPS Pr. Acad. Dr. Irineu Popa

Studiul de faţă realizează o analiză amănunţită a condiţiilor şi raporturilor unirii firilor dumnezeiască şi omenească în Ipostasul unic al Mântuitorului Hristos. Teologia Sf. Maxim Mărturisitorul este invocată în subtilităţile şi profunzimile ei, realizând, prin evocarea, de asemenea, a celorlalţi Sfinţi Părinţi fondatori ai hristologiei şi inspiratori ai Sf. Maxim – Sf. Atanasie cel Mare şi Sf. Chiril al Alexandriei –, un complex şi detaliat tablou al consecinţelor întrupării Fiului lui Dumnezeu, perihoreza hristologică a celor două firi – divină şi umană – fundamentând conlucrarea acestora în baza unui acord perfect reciproc între cele două voinţe ce exprimă aceste două firi. Nenumăratele surse moderne de interpretare a teologiei maximiene completează şi adâncesc descrierea tainei înomenirii Fiului lui Dumnezeu.
Cuvinte-cheie: - unire ipostatică, Maxim Mărturisitorul, perihoreza firilor, mântuire.
IPS Pr. Acad. Dr. Irineu Popa - Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei
Adresă : - Craiova, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Lumini și umbre: „paradoxul Dostoievski” sau între ateism și credința în Iisus Hristos - Lect. Dr. Ciprian Toroczkai / Conf. Dr. Daniela Preda

Acest studiu prezintă elemente pozitive și negative din viața și opera lui F.M. Dostoievski. În fapt, toată opera acestuia este marcată de opoziția între eroi și anti-eroi, între deznădejde și speranță, între credință și ateism. Nihilismul este nota dominantă a operei sale, dar împotriva acestui nihilism scriitorul rus a luptat toată viața. Acesta a fost, credem noi, „paradoxul” vieții sale.
Cuvinte-cheie: - Iisus Hristos, credință, ateism, F.M. Dostoievski
Lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Şaguna, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu; conferenţiar la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Şaguna, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Paideia Christi sau despre întâlnirea dintre creștinismul primar și educația greacă - Adolf Martin Ritter

Studiul de faţă prezintă, într-o succintă analiză, contribuţiile marelui patrolog Werner Jaeger la edificarea a ceea ce în gândirea modernă occidentală se numeşte „cel de al treilea umanism”, prin reliefarea de către acesta a faptului că Sfântul Grigorie de Nyssa a prezentat în mod exemplar în tratatul De Instituto Christiano, procesul de înlocuire a idealului de educație antic cu Paideia Christi. Conexiunile subtile dintre diferitele contribuţii ale altor patrologi şi filosofi moderni la redefinirea umanismului modern, precum şi referinţele succinte şi esenţiale la modul schimbării şi metamorfozării în epoca timpurie creştină a celor două modele de educaţie, fac din prezentul studiu o interesantă introducere la problema educaţiei antice-greceşti şi creştine.
Cuvinte-cheie: - paideia, educaţia creştină, viitorul umanism, Grigorie de Nyssa, Werner Jaeger.
Profesor emerit al Universităţii din Heidelberg, Germania
Adresă : - România
E-mail : - amritter@t-online.de
Descarcă PDF

Prigoana monahismul românesc în timpul regimului comunist – o încercare de recontextualizare - Pr. Drd. Ioan ŞARPE

Ţinând cont de un mai larg context politic şi cultural, putem înţelege mai uşor geneza Decretului 410/1959 şi putem aprecia la justa valoare măsurile luate de patriarhul Justinian pentru dezvoltarea, respectiv salvarea monahismului de încorsetările create de regimul comunist. În acest sens, este realizat un sumar arc peste timp din care se poate observa existenţa unui curent antimonahal care rezidă latent în civilizaţia creştină, fie pentru că îl consideră anacronic şi o formă deviantă de vieţuire creştină care acaparează resursele umane şi economice în detrimentul statului, fie pentru că îi conştientizează forţa de a-i opune rezistenţă şi de a zădărnici desfăşurarea curentelor de „reînnoire” doctrinară şi culturală.
Cuvinte-cheie: - Biserica Ortodoxă Română, monahism, Patriarhul Justinian Marina, Decretul 410/1959
Doctorand al Facultăţii de Teologie Ortodoxă Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - ioansarpe@yahoo.com
Descarcă PDF

Cristalizarea spiritualităţii ortodoxe în secolele al IV-lea – al V-lea. Emergenţa operei Sfântului Diadoh - Protos. Dr. Vasile Bîrzu

Opera Sfântului Diadoh al Photiceii, scriitor spiritual din secolul al cincilea, a fost apreciată de primii critici și teologi ai secolului trecut ca o sinteză dialectică între sentimentalismul mesalian și Macarian și intelectualismul evagrian. Scrierile sale au fost considerate influențate de mesalianism – exprimat prin expresii împrumutate din Pseudo-Macarie – și de către cei mai aproapiaţi sau atașaţi de Corpusul Pseudo-Macarian și chiar ca o sinteză și o corecție a acestuia. Această perspectivă a fost ulterior abandonată, de către patrologi, atât din lumea occidentală, cât și din cea răsăriteană, care admit o inspirație mai mare a Sfântului Diadoh din mediul său spiritual. Studiul nostru își propune, în conformitate cu cele mai recente actualizări, să arăte că înțelegerea operei Sfântului Diadoh trebuie să fie făcută în lumina tradiției, ca o sinteză organică a elementelor tradiției orale, culturale și apoftegmice ale epocii sale. Vom analiza și reevalua datele cu privire la disputele doctrinare ale epocii și interrelaționarea lor în funcție de contextul geografic și cultural în care a trăit Sfântul Diadoh și a scris lucrările sale. De asemenea, vom sublinia apropierea și înrudirea operei Sfântului Diadoh cu lucrări ale altor scriitori spirituali contemporani.
Promovând considerațiile făcute de criticii patrologi și evaluările despre activitatea Sf. Diadoh, și îmbogățindu-le cu observații noi, dorim să subliniem influențarea operei sale nu numai de către Corpusul Omiliilor Pseudo-Macariene și de lucrările lui Evagrie, ci și de alte surse și scriitori convenționali, atât greceşti cât şi latine, spiritualitatea lui fiind un răspuns atât la messalianism-evagrianism, cât și la alte erezii și dispute asemănătoare.
Ne propunem să arătăm că opera Sfântului Diadoh și spiritualitatea lui sunt în centrul tradiției, realizând o sinteză organică între două curente spirituale, messalian și évagrian, și între mai multe tendințe cauzate de problema comună în curs de precizare în secolul al cincilea: conținutul și modul comuniunii, prin har, a sufletului cu Dumnezeu. În acest fel, sperăm să realizăm o aprofundare a argumentului patristic al profesorului Alexandre Golitzin, care dezvăluie poziția de centru și importanța disputei antropomorfite pentru definirea spiritualității creștine.
Cuvinte-cheie: - Sfântul Diadoh al Photiceii, spiritualitate, messalianism, isihasm.
Lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Andrei Şaguna", Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - perevasile@yahoo.fr
Descarcă PDF

Despre asceză – un surprinzător tratat în Bizanțul Comnenilor - Arhid. Dr. Ioan I. Ică Jr.

În 1629, în colecțiile deja celebrei biblioteci a Universității din Oxford, reorganizate în 1598-1602 de Sir Thomas Bodley – astăzi cu cele 12 milioane de cărți Biblioteca Bodleiana este una dintre cele mai importante din lume – intra un important fond de 244 de manuscrise grecești cu texte antice, patristice și bizantine reprezentând biblioteca umanistului venețian Francesco Barozzi (1537-1604) achiziționată de englezi. Manuscrisele grecești cu sigla latină „Codices Barocciani graeci”, amintind de bibliofilul italian din secolul XVI, au fost aduse la cunoștința savanților într-un temeinic catalog realizat de H.O. Coxe (1811-1881) și publicat în 1853, reeditat cu adăugiri în 1969.
Cuvinte-cheie: -
Arhid. Dr. Ioan I. Ică Jr. - Profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - ioanicajr@gmail.com
Descarcă PDF

Despre „Declarația de la Marrakesh” – Ianuarie 2016 - Pr. Prof. Dr. Aurel Pavel; Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda

În perioada 25-27 ianuarie 2016, 250 de învățați musulmani din toată lumea s-au întrunit la Marrakesh, Maroc, într-o conferință cu titlul „Minoritățile religioase în țările musulmane: Cadrul legal și o chemare la acțiune”, sub patronajul Maiestății Sale, Regele Mahomed al VI-lea al Marocului. Partenerii organizatori au fost Ministerul Dotării și al Afacerilor Islamice al Regatului Marocului și Forumul pentru Promovarea Păcii în Societățile Musulmane cu sediul în Emiratele Arabe Unite. Rezultatul a fost declarația numită „de la Marrakesh”, pe care ne-am gândit să o publicăm în traducere românească mai jos. Declarația de la Marrakesh este așadar o inițiativă sunnită venită din partea Marocului și a Emiratelor Arabe Unite, implicate la nivele diferite: în cazul Marocului, cel mai înalt nivel, iar în cazul Emiratelor Arabe Unite, la nivelul unui forum.
Cuvinte-cheie: -
Profesor la Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu; Conferenţiar la Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva)
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - aurelpavel@yahoo.com; daniel77bde@yahoo.de
Descarcă PDF

Declarația de la Marrakesh despre drepturile minorităților în comunitățile majoritare predominant musulmane - Pr. Dr. Daniel Buda

În numele lui Dumnezeu Cel Preamilostiv și Preacompătimitor,
ÎNTRUCÂT condițiile din diferitele părți ale lumii musulmane s-au deteriorat în mod periculos datorită folosirii violenței și luptei armate ca un instrument pentru reglementarea conflictelor și impunerea propriului punct de vedere;
ÎNTRUCÂT această situație a slăbit, de asemenea, autoritatea guvernelor legitime și a permis unor grupuri criminale să emită edicte atribuite Islamului, dar care de fapt distorsonează în mod alarmant scopurile și principiile lui fundamentale în moduri care au dăunat populației în întregul ei;
ÎNTRUCÂT acest an marchează aniversarea a 1400 de ani a „Chartei de la Medina”, un contract constituțional între profetul Mahomed, pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste el, și oamenii din Medina, care a garantat libertatea religioasă, indiferent de credință;
ÎNTRUCÂT sute de intelectuali și învățați musulmani din peste 120 de țări, alături de reprezentanți ai organizațiilor internaționale islamice, precum și lideri din diverse grupuri religioase și naționalități, s-au adunat în Marrakesh la această dată spre a afirma principiile „Chartei Medinei” în această mare conferință;
ÎNTRUCÂT această conferință s-a ținut sub auspiciile Maiestății Sale, Regele Mahomed al VI-lea al Marocului, și a fost organizată de Ministerul Dotării și al Afacerilor Islamice al Regatului Marocului și de Forumul pentru Promovarea Păcii în Societățile Musulmane cu sediul în Emiratele Arabe Unite;
Cuvinte-cheie: -
Conferenţiar la Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva)
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - daniel77bde@yahoo.de
Descarcă PDF

Konstantin Nikolakopoulos, Imnografia ortodoxă la început şi astăzi. Dicţionar de termeni liturgici şi imnologici, trad. de Diac. Alexandru Ioniţă şi editată sub coordonarea Prof. Dr. Adrian Marinescu, Basilica, Bucureşti, 2015, 164 p., ISBN 9786062900335 - Prof. Dr. Ciprian Streza

Muzica bizantină a fascinat întotdeauna şi continuă şi astăzi să fascineze. Folosind cuvântul dumnezeiesc al Scripturii şi al Tradiţiei înveşmântat în haina cântării bizantine, Biserica Ortodoxă mărturiseşte şi astăzi tuturor adevărul Evangheliei. Cântarea este pentru Răsăritul Ortodox nu doar o jertfă duhovnicească pe care omul o aduce lui Dumnezeu, ci prin ea Biserica a găsit cea mai frumoasă şi profundă formă de expresie şi de propovăduire a credinţei. Pentru Tradiţia Răsăriteană melosul este indispensabil pentru a putea depăşi simpla înţelegere raţională a cuvântului dumnezeiesc şi a ajunge la experierea lui prin trăire duhovnicească.
Dorinţa de a mărturisi în Apusul Europei frumuseţea trăită a Ortodoxiei l-a determinat pe renumitul profesor de teologie şi protospaltul Bisericii Salvator din München, dl. Konstantin Nikolakopulos, să publice o serie de studii în limba germană prin care a dorit să facă cunoscută în lumea multiconfesională şi multiculturală a Europei de Apus tradiţia liturgică şi imnografică a Bisericii Ortodoxe.
Cuvinte-cheie: -
Profesor la Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - ciprian_streza@yahoo.com
Descarcă PDF

Johannes Hofmann, Zentrale Aspekte der Alten Kirchengeschichte, 2., korrigierte Auflage, Echter Verlag, Würzburg, 2013, XII+216 p., ISBN 978-3-429-03467-2. - Pr. Conf. Dr. Habil Daniel Buda

Johannes Hofmann care este profesor de istorie bisericească veche și patrologie la Facultatea de Teologie Catolică a Universității Catolice Eichstätt-Ingolstadt din Germania, a publicat a doua ediție a lucrării sale Aspecte centrale ale Istoriei bisericești vechi. În afară de mici corecturi, această a doua ediție nu diferă față de prima, care a fost publicată în 2011 (vezi Cuvântul înainte al autorului la a doua ediție, p. XII). Volumul abordează aspectele centrale ale istoriei bisericești vechi folosindu-se de ultimele cercetări în domeniu. Forma de abordare este aceea specifică unui manual dedicat utilizării în mediile universitare catolice din statul german Bavaria. Prezentul volum este primul dintr-o serie de două volume gândite de autor pentru a prezenta aspectul central ale istoriei bisericești de la începuturi până în secolul al VIII-lea. Astfel, primul volum – cel de față – cuprinde șase capitole, iar cel de-al doilea volum ar urma să cuprindă alte trei capitole dedicate tradiției liturgice din Biserica veche (cap. 7), respectiv vieții și operei lui Augustin (cap. 8) și a Sfântului Ioan Damaschin (cap. 9) ca reprezentanți străluciți ai gândirii teologice creștine apusene, respectiv răsăritene (vezi p. XI). În ceea ce privește cuprinsul prezentului volum, cele șase capitole ale sale cuprind următoarele teme: 1. Începuturile Bisericii (p. 1-28);
Cuvinte-cheie: -
Pr. Conf. Dr. Habil Daniel Buda - Conferenţiar la Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva)
Adresă : - Geneva
E-mail : - daniel77bde@yahoo.de
Descarcă PDF

John Fea, Why Study History? Reflecting on the Importance of the Past, Baker Academic, Grand Rapids, Michigan, 2013, IX+182 p., ISBN 978-0-8010-3965-2 - Pr. Conf. Dr. Habil Daniel Buda

De ce studiem istoria? Este întrebarea-titlu a volumului scris de John Fea, profesor de istorie la Colegiul Mesia (Messiah College) din statul american Pennsylvania. Subtitlul volumului – Reflectând asupra importanței trecutului – ne lămurește cu privire la maniera de abordare a întrebării din titlu, anume faptul că avem de-a face cu un volum în care autorul reflectă asupra importanței studierii trecutului pornind în primul rând de la experiența sa cu studenții și de la formația sa creștină (vezi Prologul volumului, p. VII-IX). Primul capitol cu titlul Ce face istoricul? (p. 1-24
Cuvinte-cheie: -
Pr. Conf. Dr. Habil Daniel Buda - Conferenţiar la Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva)
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - daniel77bde@yahoo.de
Descarcă PDF

Ugo Sartori, L’omelia, evento comunicativo. In cerca di tratti francescani, Edizioni Messagero di Sant’Antonio, Padova, 2015, 119 p. - Pr. Conf. Dr. Constantin Necula

Ultimii ani au constituit, nu doar pentru arealul misionar occidental, o provocare și la nivelul paradigmei comunicaționale. Cum mai este posibil, astăzi, să propovăduiești. Ugo Sartori, un teolog franciscan cu valențe de jurnalist, a propus o serie de răspunsuri în câteva dintre lucrările sale: Fare la differenza.Un cristianesimo per la vita buona (Cittadella, 2011), Tra notizia e spiritualita. Editoriali sul filo ( Cittadella, 2012), Scenari della fede. Credere in tempo di crisi (Padova, 2012) ori Mi dica Padre. Domande e risposte a cuore aperto (Padova, 2013). Toate l-au impus ca un bun cunoscător al comunicării conținuturilor de credință, experiența sa de la revista „Credere Oggi” fiind fundamentală în cunoașterea, diagnosticarea și eventuala soluționare a unor fracturi de cunoaștere ivite între cultura teologică și aula socială, a credinței imediate, trăite în mijlocul vieții cotidiene.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Conf. Dr. Constantin Necula - Conferenţiar la Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - parintele_necula@yahoo.com
Descarcă PDF

Pr. Prof. Nicolae Chifăr, Dr. Petre Guran, Lect. Dr. Ioan Ovidiu Abrudan, Epoca lui Constantin Brâncoveanu în contextul sud-est european: Biserică, societate, geopolitică, Editurile Andreiana/Astra Museum, Sibiu, 2014, ISBN 978-606-8602-27-1, 978-606-733-041-0, 376 p. - P. G.

Volumul intitulat Epoca lui Constantin Brâncoveanu în contextul sud-est european: Biserică, societate, geopolitică, publicat la Editurile Andreiana/Astra Museum, Sibiu, 2014, conține comunicările susținute de participanții la colocviul internațional organizat la Sibiu, între 12-14 iunie 2014, de Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu și Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române sub patronajul Mitropoliei Ardealului cu prilejul manifestărilor comemorative la împlinirea celor 300 de ani de la martiriul Sfinților Brâncoveni, având ca scop dezbateri pe marginea cercetărilor recente privind dimensiunea sud-est europeană a domniei lui Constantin Brâncoveanu. Paradoxul aparent al acestei axe între Bucureștii „levantini” și Sibiul „habsburgic” a urmărit să scoată la iveală înrudirile tematice profunde și afinitățile cultural-istorice între Mitropolia aromânului Andrei Șaguna, înconjurată de ctitorii brâncovenești, cu o supraviețuire stilistică post-brâncovenească semnificativă, și spațiul balcanic, otoman și ortodox în același timp, căruia îi este dedicat cu acribie științifică, dar și afinitate culturală Institutul de Studii Sud-Est Europene, de la înființarea lui de către Nicolae Iorga acum o sută de ani. Din această investigație comună s-a degajat cu pregnanță constatarea că mobilul politicii balcanice și orientale a lui Constantin Brâncoveanu a avut un temei identic și aceeași inspirație vizionară cu preocuparea pentru protecția politico-religioasă și îndrumarea spirituală a românilor din Ardealul care tocmai se integra în Imperiul habsburgic.
Cuvinte-cheie: -
Descarcă PDF

Lenelotte Möller/Hans Ammerich, Einführung in das Studium der Kirchengeschuichte, VBG (Wissentschaftliche Buchgesellschaft), Darmstadt, 2014, 160 p., ISBN 978-3-534-23541-4 - Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel BUDA

Prezenta Introducere în studiul istoriei bisericești dorește să se remarce printr-o serie de particularități, altfel ar fi greu de justificat publicarea unei cărți de acest gen în mediul german, unde numeroase cercetări de acest tip au fost deja publicate în trecut. În primul rând, lucrarea este rezultatul unei colaborări între un istoric bisericesc evanghelic (doamna Dr. Lenelotte Möller) și un istoric bisericesc catolic (Prof. Dr. Hans Ammerich). Așadar, dimensiunea ecumenică a lucrării, dar și varietatea de opinii, este într-un fel asigurată. De asemenea, autorii au în comun faptul că ambii au absolvit studii istorice laice, ceea ce-i face buni cunoscători ai teoriei istoriei în general. Acest lucru se remarcă de-a lungul volumului prin numeroasele referințe la teoria științei istoriei în general, ceea ce dă un plus de valoare cercetării. Autorii înșiși declară în propriul Cuvânt înainte (p. 7) că conceptul cărții lor diferă de lucrările de acelaşi gen publicate anterior prin faptul că nu este nicio carte de lucru (germ. Arbeitsbuch) și nici o scurtă prezentare a problematicii discutate, ci o încercare de a aborda și de a explica chestiunile fundamentale de istorie bisericească, precum și de a căuta soluții la chestiunile legate de studiul istoriei bisericești. Volumul este adresat studenților interesați de istoria bisericească, dar, în același timp, profesorilor și specialiștilor în acest domeniu.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel BUDA - Conferenţiar la Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva)
Adresă : - Geneva
E-mail : - daniel77bde@yahoo.de
Descarcă PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !