Skip to main content

2/2010

Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2011
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895

DIN MILA LUI DUMNEZEU, ARHIEPISCOPUL SIBIULUI ŞI MITROPOLITUL ARDEALULUI † LAURENŢIU

Iubitului nostru cler, cinului monahal şi drept-credincioşilor creştini, har, milă şi pace de la Dumnezeu, iar de la noi, arhiereşti binecuvântări!

„Să intrăm toţi în bucuria Domnului nostru, … să gustăm toţi din ospăţul credinţei şi să ne împărtăşim toţi din bogăţia bunătăţii!”(Cuvânt de învăţătură al Sf. Ioan Gură de Aur)

HRISTOS A ÎNVIAT!

IPS Laurenţiu - Mitropolit al Ardealului şi Arhiepiscop al Sibiului şi decan al Facultăţii de Teologie Ortodoxă Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Descarcă PDF

DIN MILA LUI DUMNEZEU, ARHIEPISCOPUL COVASNEI ŞI HARGHITEI HRISTOS A ÎNVIAT! † IOAN

Iubiţi credincioşi,

După acest urcuş duhovnicesc al postului, iată câtă bucurie avem acum la acest Praznic dumnezeiesc al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Aceasta este roada postului: bucuria în Duhul Sfânt, întâlnirea cu Hristos cel înviat! Poate fi oare mai mare bucurie în sufletul unui om decât aceea de a te întâlni cu cineva care a înviat din morţi!

IPS Ioan - Arhiepiscopul Covasnei și Harghitei
Descarcă PDF

Centenar Noica - Arhid. Prof. Ioan I. Ică jr

Admirat şi detestat, adulat şi contestat, Constantin Noica, asemenea unui veritabil Orfeu sau Moise, a însoţit lunga traversare a României prin infernul comunist şi deşertul totalitar. Asemenea profetului biblic, ascetul laic de la Păltiniş, patriarh al culturii române, n-a apucat să vadă sfârşitul traversării. A fost scutit nu doar de contestaţiile isterice ale unei lumii „libere” în a cărei libertate nu credea, ci şi de experienţa „purgatoriului” tranziţiei unei Românii postcomuniste tot mai deculturalizate şi nivelate spiritual de invazia tentaţiilor civilizaţiei de consum şi mediatice, confirmând în negativ justeţea diagnozelor sale critice. În discuţiile sale din ultimii ani cu discipolii apropiaţi, filozoful îşi exprima speranţa în redresarea culturii europene şi a umanităţii, dar abia în secolul XXII, după ce veacul XXI va fi unul de „purgatoriu”.
Arhid. Prof. Ioan I. Ică jr - Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Descarcă PDF

Teologie dogmatică şi experienţă ascetico-mistică în gândirea Arhimandritului Sofronie Saharov - Protos. Dr. Nathanael Neacşu

Arhimandritul Sofronie este personalitatea teologică-spirituală cea mai de seamă a veacului ce a trecut. Noi am identificat în opera sa unitatea experienţei duhovniceşti, pe de o parte, şi a teologiei dogmatice, pe de alta. Această idee şi realitate teologică reprezintă, de altfel, miezul întregii sale viziuni duhovniceşti. „Conştiinţa dogmatică” ca sintagmă teologică surprinde în chip creator unitatea dintre dogmă şi spiritualitate. Conştiinţa reprezintă o realitate moral-spirituală, dogmatica, totalitatea normelor credinţei exprimate în forme conceptual-raţionale. Conştiinţa dogmatică va să însemne norma existenţială a tuturor oamenilor ce tind spre desăvârşire. Dincolo de o conştiinţă morală, socială, etnică omul trebuie să fie înzestrat şi va trebui să se lupte pentru a dobândi, cu o conştiinţă dogmatică care îl va conduce spre realităţile dumnezeieşti înscrise în el şi în care crede.
Protos. Dr. Nathanael Neacşu
Descarcă PDF

Despre epicleza euharistică - Drd. Stelian Gomboş

Euharistia actualizează într-un dinamism convergent, spre plenitudinea existenţei, marile potenţialităţi umane care semnifică şi simbolizează ceea ce trebuie să devină lumea, adică o dăruire şi un imn de laudă adus, neîncetat, Creatorului; o comuniune universală în Trupul Domnului Iisus Hristos, o împărăţie a dreptăţii, a iubirii şi a păcii în Duhul Sfânt, pentru unitatea şi mântuirea tuturor în Iisus Hristos Domnul şi prin Iisus Hristos, ajungând, astfel, la desăvârşirea noastră cu ajutorul Sfintei Euharistii.
Drd. Stelian Gomboş - Consilier la Secretariatul de Stat pentru Culte din cadrul Guvernului României.
Adresa Autor: str. Nicolae Filipescu nr. 40, cod. 020962, sector 2, Bucureşti.
E-mail: stelian_gombos@yahoo.com
Descarcă PDF

Concepţia canonică a mitropolitului Andrei Şaguna privind organizarea Ortodoxiei ecumenice şi a poziţiei Mitropoliei româneşti din Transilvania şi Ungaria - Conf. Univ. Dr. Paul Brusanowski

Acest studiu se ocupă cu preocuparea canonică a mitropolitului Andrei Şaguna asupra Ortodoxiei în monarhia austriacă. Conceptual de autocefalie i-a fost străin mitropolitului Şaguna. Astfel, el a acceptat doar existenţa celor patru patriarhii orientale vechi, şi faptul că Biserica Ortodoxă din Imperiul Habsburgic era parte a Patriarhiei Ecumenice. De aceea el a cerut în mod repetat Curţii imperiale permisiunea de a stabili contacte cu Constantinopolul, în pofida faptului că însăşi Patriarhia Ecumenică a socotit Biserica Ortodoxă din „Austria” printre Bisericile autocefale (în anul 1855). Acest studiu mai analizează şi interpretarea etnicistă de către Şaguna a canonului 34 apostolic, care a permis stabilirea unui scaun mitropolitan naţional român la Sibiu, precum şi conceptul său de autonomie a Bisericii faţă de stat, la fel ca respingerea canonicităţii şi legitimităţii unei Biserici dominante sau Biserici de stat.
Conf. Univ. Dr. Paul Brusanowski - Facultatea de Teologie "Andrei Şaguna" a Universităţii "Lucian
Blaga" Sibiu
Adresa Autor: Str.Sibiului 20, 551129 Mediaş; Str. Mitropoliei 20, 550179 Sibiu
E-mail: pbrusan@yahoo.de
Descarcă PDF

Mitropolitul Iosif Budai al Ardealului (1680-1682) - Lect. Dr. Florin Dobrei

În ultima decadă a sec. al 17-lea, dominat de aceeaşi intoleranţă religioasă specifică întregii perioade a Principatelor, vlădica Iosif Budai (1680-1682) a condus, pentru o scurtă perioadă, Arhidioceza ortodoxă transilvăneană. Născut în satul hunedorean Pişchinţi, ierarhul este socotit printre cei care au murit pentru a păstra neatinsă credinţa ortodox-răsăriteană, zădărnicind eforturile prinţului Mihail Apafi I de a denaţionaliza populaţia românească şi a stabili calvinismul în zonă.
Lect. Dr. Florin Dobrei - Lector universitar Universitatea “Eftimie Murgu”, Reşiţa (România)
Predarea cursurilor şi cercetare ştiinţifică
Adresa Autor: 330094, Deva (jud. Hunedoara), România, Aleea Muncii, bl. E21, sc. 5, et. 3, ap. 96
E-mail: cultural@episcopiadevei.ro
Descarcă PDF

Concordatul României cu Vaticanul. Câteva aspecte ale relaţiilor României cu Vaticanul şi situaţia Bisericii în perioada 1918-1928 - Diacon Drd. Sergiu Tomescu

Acest mic studiu analizează Concordatul din 1927 dintre România şi Vatican, în încercarea de a demonstra inconvenienţele sale şi efectele dăunătoare pe care le-a avut la interesele majore ale României. Aceste efecte au influenţat societatea românească în toţi anii perioadei 1920. Mitropolitul Nicolae Bălan al Transilvaniei şi alţi ierarhi ortodocşi s-au opus Concordatului, ca exprimând punctul de vedere al unui interes mai mult confesional. Culmea este însă că acest Concordat a fost dezavuat chiar de către oamenii care l-au tranzacţionat şi l-au încheiat.
Diacon Drd. Sergiu Tomescu -
Adresa Autor: -
E-mail: -
Descarcă PDF

Simbolul liturgic în arhitectura bisericii, locaş de închinare* - IPS. Prof. Univ. Dr. Laurenţiu Streza

Arta creştină eclesială, prin toate formele ei, nu are în cadrul cultului divin un rol fundamental, ci unul secundar sau chiar complementar, însă bine determinat şi experimentat. Ea se adresează direct inimii prin emoţia estetică, ce ajută trăirea mistică, creând ambianţa înălţătoare de rugăciune şi de comuniune cu Dumnezeu. Prin elementele sale specifice, ea exprimă în egală măsură armonia şi frumuseţea divină, cât şi lucrarea mistică şi sfinţitoare care se săvârşeşte în sfintele locaşuri. Biserica locaş a devenit un bun sacru, un locaş de închinare, un spaţiu liturgic, cu tot ce-i aparţine, prin rânduiala punerii pietrei de temelie, prin sfinţirea ei şi prin săvârşirea continuă în ea a lucrărilor sfinţitoare. Arhitectura, prin formele ei specifice, în evoluţie continuă, trebuie să creeze un spaţiu liturgic în consonanţă cu învăţătura şi canoanele Bisericii, nu un spaţiu doar funcţional şi comod, în sensul unei săli polivalente, sau unul care şochează prin diferite artificii moderne. Sfânta Biserică, beneficiară a spaţiului liturgic, îşi apără doctrina şi rânduielile sale, dar este deschisă la tot ceea ce poate duce la exprimarea cât mai adecvată pe pământ a ordinii şi frumuseţii cereşti.
IPS. Prof. Univ. Dr. Laurenţiu Streza - Mitropolit al Ardealului şi Arhiepiscop al Sibiului şi decan al Facultăţii de Teologie Ortodoxă Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresa Autor: - Facultatea de Teologie Andrei şaguna Sibiu, Str. Mitropoliei nr. 20, RO - 550179 Sibiu.
E-mail: - ipslaurentiu@yahoo.com
Descarcă PDF

Teologia liturgică şi provocările cercetării moderne: Epicleză euharistică în secolul al II-lea? - Conf. Dr. Ciprian Streza

Epicleza euharistică exista în mod cert încă de la începuturile celebrării Sinaxei euharistice, dar într-o formă incipientă care se va dezvolta pe măsura precizării şi evoluţiei terminologiei dogmatice. Epicleza amintită de Sfântul Iustin atribuie un rol activ Logosului atât în Întrupare, cât şi în sfinţirea Darurilor euharistice, ceea ce este în conformitate cu o teologie creştină primară. Vechimea şi precizia mărturiilor Sfântului Iustin referitoare la anaforaua euharistică primară fac din scrierile sale documente de importanţă majoră pentru o înţelegere şi o receptare cât mai veridică a ceea ce a fost epoca apostolică în cadrul vast al istoriei ecclesiale.
Conf. Dr. Ciprian Streza - Facultatea de Teologie Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresa Autor: - Facultatea de Teologie Andrei şaguna Sibiu, Str. Mitropoliei nr. 20, RO - 550179 Sibiu.
E-mail: - ciprian_streza@yahoo.com
Descarcă PDF

Sfântul Grigorie cel Mare (Dialogul). (I.) Preotul – între aspiraţii şi neajunsuri - Pr. Lect. Dr. Mihai Iosu

Sfântul Grigorie, membru marcant al „grupului care ar fi fugit de preoţie”, a lăsat posterităţii un amplu „cuvânt de apărare”, în fapt adevărate şi pertinente cursuri de Teologie Pastorală. Mesajul întregii lucrări este limpede, clar, intenţia fiind aceea de a ajunge la toţi cei interesaţi, indiferent de nivelul de cultură, dar implicaţi, mai mult sau mai puţin, în actul pastoral, pe care l-a simţit, apoi l-a trăit ca pe o deprindere, o artă, un meşteşug. Sf. Grigorie a fost un profund cunoscător al sufletului omenesc. Analizele sale profunde revelează marea sa perspectivă spirituală despre desăvârşirea sufletească.
Pr. Lect. Dr. Mihai Iosu - Facultatea de Teologie Andrei Șaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresa Autor: - Facultatea de Teologie Andrei şaguna Sibiu, Str. Mitropoliei
E-mail: -
Descarcă PDF

Biserică – societate – naţiune – stat în România interbelică - Lect. Dr. George Enache

Acest studiu reprezintă o scurtă prezentare a dialogului cultural-religios din România interbelică, având în centru cel între cultele religioase, societate şi stat, cu Biserica Ortodoxă Română şi pornind de pe premiza unei societăţi construită pe valorile liberal-democrate. Societatea românească interbelică a fost iniţial bazată pe astfel de principii, dar apoi ele au început să fie contestate şi, spre sfârşitul anilor 1930, România a alunecat spre un model extremist cu savoare totalitaristă. Acest fenomen se datorează multelor greşeli ale democraţiei româneşti, printre care şi sistemul religios din România unită.
Lect. Dr. George Enache - Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi, Facultatea de Istorie, Filosofie si Teologie
Adresa Autor: -str. Domnească nr. 111, Galaţi 800201, corp AS
E-mail: - geo.enache@gmail.com
Descarcă PDF

Poziţia ortodoxă faţă de dialogul inter – religios. Dialogul cu Islamul- Lector Univ. Dr. Adrian Boldisor

Dialogul inter-religios constituie o parte importantă a preocupărilor din timpurile noastre. Aparte de problemele care s-au ivit în timpul dezbaterilor, fiecare participant a înţeles necesitatea lor. Bisericile Ortodoxe s-au angajat mereu în întâlnirile inter-religioase, iar vocile reprezentanţilor lor s-au făcut totdeauna auzite, de multe ori schimbând cursul discuţiilor ce păreau să se îndepărteze de la problemele esenţiale. În cadrul acestora, dialogul cu Islamul ocupă, alături de cel cu evreii, un loc esenţial. Având în minte ultimele evenimente, în special după 11 septembrie 2001, dialogul cu Islamul are un rol major pe agenda fiecărei întruniri. Bisericile Ortodoxe venind cu experienţele căpătate de-a lungul timpului. De multe ori tragice, acestea aduc suflul necesar regândirii dialogului, accentuând necesitatea discutării celor mai importante puncte ce trebuie să însufleţească orice întâlnire.
Lector Univ. Dr. Adrian Boldisor - Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă
Adresa Autor: - Str. Potelu, bl. R 15, sc. 1, ap. 1, Craiova, Dolj.
E-mail: - adi_boldisor@yahoo.com

Descarcă PDF

Dialogul teologic bilateral dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania (EKD) – scurt istoric - Pr. Prof. Aurel Pavel; Masterand Petru Ciprian Nedelcu

După ce se angajase într-un dialog teologic oficial cu Patriarhia Moscovei în 1959, iar mai apoi cu Patriarhia Ecumenică în 1969, Biserica Evanghelică din Germania (EKD = Evanghelische Kirche in Deutschland) a dorit să poarte un astfel de dialog şi cu Biserica Ortodoxă Română. Dialogul teologic dintre EKD şi B.O.R. a început în anul 1979 la iniţiativa EKD, care a dorit să poarte un astfel de dialog pentru a pune în valoare relaţiile specifice dintre Biserica Ortodoxă majoritară şi Bisericile Protestante minoritare din România. Astfel, la toate întrunirile din cadrul acestui dialog au fost prezenţi şi câte un reprezentant al Bisericii Evanghelice C.A. din România, respectiv, al Bisericii Reformate din această ţară.
Pr. Prof. Aurel Pavel; Masterand Petru Ciprian Nedelcu
Adresa Autor: -
E-mail: -

Descarcă PDF

Cea de a 12-a întâlnire de dialog teologic bilateral dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania (Goslar XII) - Pr. Prof. Aurel Pavel; Trad. Vasile Adrian Carabă; Revizuirea traducerii: Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniţă

Între 11 şi 15 martie 2010 a avut loc cel de-al XII-lea Dialog teologic bilateral dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania (Goslar XII). Invitaţia a fost făcută de Preafericirea Sa, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pentru Mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus.
Pr. Prof. Aurel Pavel; Trad. Vasile Adrian Carabă; Revizuirea traducerii: Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniţă
Adresa Autor: -
E-mail: -

Descarcă PDF

Carmelo Torcivia (ed.), Il Kerzgma cristiano e i legami affettivi, Ed. Il pozzo di Giacobbe, Trapani, 2009, 229 p.- Maria Curtean

Lucrarea a cărei prezentare o realizăm a constituit unul dintre proiectele Conciliului Episcopilor italieni (CEI), reunite sub tema „Kerigma şi Pastorala”, desfăşurate sub egida Catedrei de teologie pastorală a Facultăţii de Teologie din Sicilia. Editorul, prof. Carmelo Torcivia, s-a impus în conştiinţa pastorală modernă prin lucrarea „Cuvântul construieşte comunitatea. Un parcurs de teologie pastorală” (2007/8), lui fiindu-i colaboratori o serie de specialişti desemnaţi prin grila de responsabilitate pe care Institutul Superior de Ştiinţe ale Religiei (ISSR), cu multiplele sale componente de pe întreg teritoriul Italiei, a definit-o în teologia pastorală a ultimilor ani.
Maria Curtean - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Adresă : - Orăştie, judeţul Hunedoara.
E-mail : -
Descarcă PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !