Skip to main content

3/2010

Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2011
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895

Suicidul şi atitudunea Bisericii faţă de el - Pr. Prof. Dr. Sorin COSMA

Studiul analizează realitatea sinuciderii, cauzele ei precum şi atitudinea Bisericii faţă de aceasta. Se concentrează asupra câtorva consideraţii privind misiunea Bisericii într-o societate secularizată, în perspectiva unei lucrări pastorale active şi eficiente. În acest context suntem martorii unei proliferări a actului suicidal provocat de nihilismul existenţial, specific acestei ere postmoderne, şi de aceea acest studiu pledează pentru afirmarea şi promovarea valorilor creştine.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Prof. Dr. Sorin Cosma, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara.
Adresă : - România, Sibiu
E-mail : -
Descarcă PDF

Sfântul Grigorie cel Mare (Dialogul) – (II) Exigenţe pastorale - Pr. Lect. Dr. Mihai IOSU

Capitolul ce relatează viaţa păstorului de suflete subliniază deschiderea Sfântului Grigorie spre multitudinea căilor de intervenţie, respectiv a soluţiilor care ar putea fi însuşite de cei chemaţi să cunoască, să conducă şi să menţină drumul cel drept al misiunii încredinţate de sus. Sunt evidenţiate câteva oportunităţi care vin să dezvolte puteri de neimaginat în reorganizarea şi reorientarea turmei cuvântătoare, scopul fiind acela de a dobândi mântuirea veşnică printr-o viaţă aleasă aici pe pământ.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Mihai Iosu, lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Statutul canonic al Mitropoliei ortodoxe a Transilvaniei între 1864-1925 - Conf. Univ. Dr. Paul BRUSANOWSKI

Lucrarea analizează statutul canonic al Mitropoliei Ortodoxe a Transilvaniei după instituire (1864) şi până la unirea celor patru Biserici Ortodoxe regionale ale României Mari (1925). Autorul analizează Sinodul episcopilor Mitropoliei sârbe a Karlowitz-ului (august –septembrie 1864), care a decis formarea unei noi Mitropolii române cu reşedinţa la Sibiu, separată de cea sârbă de la Karlowitz, care avea să aibă toate prerogativele unei biserici autocefale.
Cuvinte-cheie: -
Dr. Paul Brusanowski, conferenţiar la Facultatea de Teologie Ortodoxa Andrei Şaguna din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - pbrusan@yahoo.de
Descarcă PDF

Misiune şi slujire în Instituţiile social-medicale - Pr. Dr. Ioan Ciprian CÂNDEA

Boala a fost privită din totdeauna ca un element străin de natura umană. Ideea restabilirii sănătăţii se regăseşte în toate civilizaţiile, indiferent care este gradul lor de evoluţie. Cu toate acestea nu toate societăţile umane au reuşit să practice o asistenţă medicală organizată.

Biserica în cadrul Imperiului Bizantin a iniţiat o astfel de activitate în secolul al patrulea, când iau fiinţă primele centre filantropice. Un rol deosebit l-au jucat Sfinţii Vasile cel Mare şi Ioan Gură de Aur, ale căror exemple au fost imitate în secolele ce au urmat. În ce priveşte România, se poate spune că situaţia asistenţei a fost similară celei din ţările ortodoxe vecine, unde aşezămintele medicale primare se găseau în apropierea mănăstirilor. Prima organizaţie de asistenţă socială a apărut în secolul al XIX-lea, pentru ca astăzi să existe numeroase astfel de asociaţii şi fundaţii ortodoxe, care îi susţin pe cei suferinzi cu binecuvântarea Bisericii.

Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Ioan Ciprian Cândea, Biserica „Sfântul Vasile cel Mare” din cadrul Spitalului de Psihiatrie din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

„Cea de-a Treia Romă” – între utopie şi realitate - Pr. Lect. Drd. Adrian IGNAT

În a doua jumătate a secolului al XV-lea şi începutul celui de-al XVI-lea, s-a dezvoltat ideea potrivit căreia Moscova a avut o misiune politică şi religioasă unică ca succesoare a Romei şi a Constantinopolului. Primele formulări ale acestei idei atestabile documentar se regăsesc în scrisoare călugărului Filotei, stareţul mânăstirii din Pskov, scrisă în anul 1511. Acest articol urmăreşte să evidenţieze cum s-a înrădăcinat ideea aceasta în cultura moscovită şi cum a luat amploare ca reacţie la evenimentele din secolul al XV-lea.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Lect. Drd. Adrian Ignat, lector la Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii Valahia din Târgovişte.
Adresă : - Târgovişte, România
E-mail : - bisericavulcanabai@yahoo.com
Descarcă PDF

Sf. Gallus, un misionar în teritoriul alamanilor - Pr. Drd. Alexandru NAN

Sfântul Gallus, ucenic apropiat şi colaborator al Sfântului Columban, l-a însoţit pe acesta în vasta sa lucrare misionară. Cei doi au propovăduit Evanghelia păgânilor care populau teritoriile stăpânite de alemani în secolul al VI-lea. Cea mai veche biografie a sfântului, scrisă la sfârşit de secol VII, narează o parte de minunile săvârşite de sfânt precum şi activitatea sa misionară, pe care încercăm să o prezentăm în acest studiu.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Drd. Alexandru Nan, parohia Sf. Parascheva din Chur - St. Gallen, Elveţia.
Adresă : - Chur - St. Gallen, Elveţia
E-mail : - alexnan2@yahoo.de
Descarcă PDF

Apariţia slavilor în istoria Europei şi formarea primului stat bulgar - Diac. Drd. Ovidiu DORAN

Acest articol tratează despre apariţia populaţiilor slave şi ridicarea primului stat bulgar din Europa. Are în vedere cele trei paliere ale politicii Imperiului Bizantin vizavi de aceştia: abordarea în plan misionar, imperial sau politic, dar şi spiritual sau duhovnicesc. Apariţia slavilor în Europa şi divizarea lor în câteva ramuri a exercitat o puternică influenţă asupra vieţii populaţiilor autohtone, atât demult încât slavona veche a devenit a treia limbă internaţională în Europa, prin care bulgarii, sârbii, ruşii, ucrainenii şi pentru o perioadă scurtă de timp şi românii, au dobândit acces la commowalth-ul cultural bizantin.
Cuvinte-cheie: -
Diac. Ovidiu Doran, doctorand la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - ovidiudoran@yahoo.com
Descarcă PDF

Mântuitorul nostru Iisus Hristos – Euharistic –, ieri, azi şi în veci Acelaşi. Temeiuri scripturistice şi dogmatice ale prezenţei Domnului în cadrul Sfintei Liturghii - Drd. Stelian GOMBOŞ

Acest studiu prezintă rolul, locul, valoarea şi actualitatea jertfei Mântuitorului Hristos, încercând să descopere legătura dintre Jertfa Sa de pe cruce şi cea euharistică. Aceasta din urmă are acelaşi motiv şi scop ca şi cea dintâi: mântuirea noastră din starea noastră decăzută şi restaurarea comuniunii cu Dumnezeu.
Cuvinte-cheie: -
Drd. Stelian Gomboş, Consilier la Secretariatul de Stat pentru Culte din cadrul Guvernului României.
Adresă : - Bucureşti, România
E-mail : - stelian_gombos@yahoo.com
Descarcă PDF

Manuscrisele biblice din Biblioteca de la Qumran
şi importanţa acestora pentru studiul biblic - Drd. Doru-Constantin DOROFTEI

Descoperirile făcute în deşertul evreiesc în ultimul secol, în special la Qumran, au oferit cercetării biblice un nou şi valoros material de studiu. Manuscrisele de la Qumran au arătat că în perioada celui de-al doilea Templu, a existat o multitudine de diferenţe sau variante ale aceluiaşi text biblic. Prin oferirea unui vast câmp de mărturii scrise, manuscrisele biblice de la Qumran au contribuit la clarificarea a numeroase dificultăţi din textele Vechiului Testament, ajutând deopotrivă la stabilirea unei relaţii între tradiţiile păstrate textual şi relevând tradiţii consemnate dar până acum necunoscute.
Cuvinte-cheie: -
Doru-Constantin Doroftei, doctorand la Universitatea Tubingen.
Adresă : - Tubingen, România
E-mail : - doru14costi@yahoo.fr
Descarcă PDF

Despre principiile canonice fundamentale ale Ortodoxiei - Pr. Prof. Liviu STAN

Studiul reprezintă o scurtă cercetare a principiilor canonice ortodoxe fundamentale, urmărind să clarifice dintr-un punct de vedere canonic, viaţa Bisericii Ortodoxe în faţa celor ce atacă aceste principii. Concluzia finală este aceea că Ortodoxia nu este un obstacol în calea dorinţelor personale sau ale comune. Biserica Ortodoxă oferă acestor deziderate şi intenţii posibilitatea de a se manifesta liber şi responsabil potrivit unei acţiuni de conştientizare şi asumare a eventualelor roade sau consecinţe.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Prof. Liviu Stan, Institutul Teologic de grad Universitar Bucureşti.
Adresă : - Bucureşti, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Pentru o evaluare onestă a cercetării teologice ortodoxe româneşti. - Conf. Dr. Sebastian Moldovan

Între evoluţiile pe care le suferă societatea românească în perioada post-comunistă una dintre cele mai importante priveşte educaţia şi învăţământul. Fără îndoială, ceea ce dorim să transmitem noilor generaţii exprimă concepţiile noastre despre valorile fundamentale, personale şi comunitare. Învăţământul teologic ortodox nu face excepţie; şcolile teologice, de orice nivel, trăiesc şi ele frământările redefinirii locului şi rolului pe care îl au în Biserică şi societate. Nu doar reforma generală a învăţământului – în realitate, un şir de schimbări de mereu întrerupte şi înlocuite de altele, a căror finalitate nu pare cunoscută de nimeni -, la care iau parte prin integrarea lor în învăţământul de stat, ci şi transformările de mentalitate şi moravuri ale întregii societăţi le contrâng să-şi reevalueze identitatea, scopurile şi mijloacele. Faptul că traversăm o perioadă de criză structurală este o evidenţă; mai important este să înţelegem oportunitatea acesteia. Orice criză oferă şansele înnoirii, ale reaşezării persoanelor şi comunităţilor în condiţia de responsabilitate faţă de vocaţia împlinirii destinului lor. În acest sens, tribulaţiile reformelor naţionale şi europene constituie bunul prilej pentru ajustările de care, trebuie să recunoaştem, teologia academică ortodoxă are atât de mare nevoie.
Cuvinte-cheie: -
Conf. Dr. Sebastian Moldovan, Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - smoldova@yahoo.com
Descarcă PDF

MEMORIU Privind necesitatea definirii unor criterii proprii de evaluare a calităţii cercetării teologice ortodoxe în contextul cadrului naţional al învăţământului superior din România -

Cercetarea reprezintă unul dintre domeniile de importanţă majoră în funcţionarea învăţământului superior, aşa cum este definit acesta de către UE, prin strategia Lisabona şi procesul Bologna, în perspeciva a ceea este numit „societatea cunoaşterii” sau „bazată pe cunoaştere”.
Cuvinte-cheie: -
Adresă : -
E-mail : -
Descarcă PDF

Anexa. Evaluarea relevanţei platformelor bibliometrice ISI şi ERIH pentru teologia academică ortodoxă -

I. ARTS & HUMANITIES CITATION INDEX - RELIGION - JOURNAL LIST
II. ERIH INITIAL LIST: RELIGIOUS STUDIES AND THEOLOGY (2007)
III. REVISTE TEOLOGICE ACADEMICE ORTODOXE
Cuvinte-cheie: -
Adresă : -
E-mail : -
Descarcă PDF

Simpozionul teologic internaţional dedicat analizei istorice, doctrinare şi spirituale a Simbolului de credinţă niceeo-constantinopolitan, Arad, 8-10 iunie 2010 - Dr. Ciprian Iulian Toroczkai

În perioada 8-10 iunie 2010, Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad a organizat un simpozion internaţional intitulat „Crezul Niceo-Constantinopolitan, expresie a credinţei Bisericii celei una şi nedespărţite. Istoric, doctrină şi spiritualitate”, eveniment care se înscrie în cadrul aniversărilor „2010 – Anul Crezului”, comemorare instituită de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
Cuvinte-cheie: -
Dr. Ciprian Iulian Toroczkai, Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - torocipri@hotmail.com
Descarcă PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !