Skip to main content

3/2013

Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2014
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895

Elemente de inculturaţie în discursul Sfântului Pavel în Areopag - Drd. ştefan MĂRCULEŢ

În acest studiu sunt identificate în discursul Sfântului Apostol Pavel din Are­opag principalele elemente de inculturaţie, prin care Evanghelia propovăduită a fost adusă în mediul elenistic. Scopul acestei lucrări este de a oferi un exemplu concret din viaţa Bisericii, în care misiunea de vestire a lui Hristos s-a realizat într-un context anume, folosindu-se elemente de revelaţie naturală şi setările cultural-religioase existente deja. Miezul acestui studiu îl reprezintă legătura dintre literatura greacă şi mesajul divin adus de Sfântul Pavel şi interacţiunea dintre acestea, iar faptul că studiul analizează un pasaj scripturistic fundamentează profund teologia inculturaţiei.
Cuvinte-cheie: - Areopag, inculturaţie, Atena, misiune, Sfântul Pavel
Drd. ştefan MĂRCULEŢ - doctorand al Facultăţii de Teologie Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - stefan.marculet@gmail.com
Descarcă PDF

Israel în teologia lui Marcion şi provocarea marcionismului contemporan pentru Biserica Ortodoxă - Dr. Alexandru Ioniţă

Acest articol scoate în evidență importanța reconsiderării influenței primului mare eretic în istoria teologiei creștine referitoare la Israel mai ales în tradiția ei răsăriteană, unde învățătura lui Marcion a persistat mai multe secole decât în Vestul creștin. Interpretarea lui Marcion la pasaje cheie din epistolele către Galateni și Romani, pe de o parte, și interpretările recente ce reiau argumentația marcionită în limbaj modern, pe de altă parte, constituie provocări la care atât Biserica primelor veacuri, cât și cea Ortodoxă de azi nu a dat răspunsuri definitive. Dacă acestea nu se pot oferi decât pentru fiecare epocă în parte, iar nu în sentințe sinodale, atunci fără îndoială că astăzi este necesar un răspuns din partea Bisericii Ortodoxe cu privire la raportul față de Israel. Fără pretenția de a oferi acest răspuns, studiul de față arată posibile origini ale teologiei ortodoxe despre Israel și conturează întrebările fundamentale pentru demararea unui răspuns teologic implicat de provocările teologice invocate.
Cuvinte-cheie: - Marcion, Israel, Biserica Ortodoxă, teologia substituției, anti-iudaism
Dr. Alexandru Ioniţă , cercetător la Centrul de Cercetare Ecumenică Sibiu, Universitatea Lucian Blaga
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - alexionitza@gmail.com
Descarcă PDF

Alimentaţie şi sfinţire. Influenţa calităţii alimentelor asupra vieţii duhovniceşti în De Natura Hominis a lui Nemesius din Emesa - Dr. Marius TOFAN

În opera lui Nemesius se regăsește receptarea teoriei galenice despre rolul amestecului corporal (krasis tou somatos) în influențarea dispoziției sufletești. O alimentaţie ce ignoră nu doar cantitatea (motiv predominant în discursul ascetic, spre deosebire de cel al calităţii alimentelor) ci, în cazul de faţă, şi proprietăţile alimentului, determină un dezechilibru calitativ al constituţiei fizico-psihice umane, ceea ce presupune atât boala fizică, cât şi consecinţele psihice corespunzătoare, după cum arăta Galen. Articolul poate fi privit de aceea și ca o apologie a ideii conform căreia calitatea alimentelor nu ar trebui să fie ignorată de creștini. Optimismul antropologic și atitudinea teleologică nemesiană transmit ideea că, forţa omului de a alege (proairesis) poate şi trebuie să fie mai puternică decât ousia.
Cuvinte-cheie: - Aliment, post, regim (alimentar), asceză, etos, dispoziție, dietetică, umoare, plante, educație, afecte.
Dr. Marius TOFAN, Membru asociat al Centrului de cercetare Teologică al Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - marius.teofan@gmail.com
Descarcă PDF

Elenism şi românism: o privire comparativă asupra gândirii părinţilor Georges Florovsky şi Dumitru Stăniloae - Lect. Dr. Ciprian Iulian TOROCZKAI

Acest studiu oferă o privire comparativă asupra sobornicității Bisericii la doi dintre cei mai de seamă teologi ortodocși din secolul al XX-lea, Georges Florovsky și Dumitru Stăniloae. Deși ambii fac parte din mișcarea „neopatristică”, totuși primul a insistat asupra „elenismului creștin” ca o categorie universală a teologiei ortodoxe, în timp ce al doilea a pus accent pe caracterul național (în speță cel românesc) al Bisericii Ortodoxe. Aceste concepții teologice diferite au fost deopotrivă apreciate și criticate, ele având și implicații canonice și eclesiale divergente.
Cuvinte-cheie: - elenismul creștin, românism, renașterea neopatristică ortodoxă în secolul XX, Georges Florovsky, Dumitru Stăniloae
Lect. Dr. Ciprian Iulian TOROCZKAI, lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - torocipri@hotmail.com
Descarcă PDF

„Cassian Savaitul”„adevăratul Cassian” grec al „Filocaliei” din umbra latinului „Ioan Cassian” Implicaţiile revoluţionare pentru patrologie ale unei recente ediţii şi interpretări - Arhid. Ioan I. ICĂ‚ JR

Profesor de filozofie la Universitatea Politehnică din Tesalonic, născut în 1951 la Atena, absolvent de științe exacte în Tesalonic, Panayiotis Tzamalikos[1] a studiat în anii 80 ai secolului trecut în Anglia, specializându-se în opera și gândirea lui Origen (cca 185-253). În 1986 a susținut la Glasgow o amplă teză de doctorat (publicată în 1991) despre noțiunea de timp la Origen, temă dezvoltată ulterior în alte două monumentale monografii (publicate în 2006 și 2007 de prestigioasa Editură Brill din Leiden) dedicate una cosmologiei și ontologiei timpului, iar alta filozofiei istoriei și eshatologiei lui Origen[2]. Pe baza unei investigații exhaustive a operei dascălului alexandrin pe fondul culturii filozofice neoplatonice și stoice a Antichităţii târzii, volumele profesorului grec îşi propun să fie o demonstrație definitivă – care ar merita detaliată cu alt prilej – a caracterului „neorigenist”, profund creștin, al gândirii lui Origen despre timp, istorie și eshatologie. În viziunea profesorului grec concepţia dascălului alexandrin a evoluat odată cu itinerarul spiritual al lui Origen însuși; contrar versiunii apologetice acreditate de Eusebiu al Cezareii [† 339], care îi atribuie părinți creștini, acesta a început, de fapt, prin a fi un gânditor păgân, tratatul Peri Archon fiind scris îndată după convertirea la creștinism și reprezentând astfel una din primele sale opere. Adevărata sa gândire, cuprinsă în omiliile și comentariile sale biblice, s-a dezvoltat, la rândul ei, potrivit profesorului Tzamalikos, desprinzându-se de premisele platonice inițiale prin intermediul stoicismului pentru a sfârși într-o teologie profund creștină, pe care n-ar fi admis-o niciun filozof păgân și care a pavat calea sigură a gândirii creștine din secolul IV, cum atestă mărturiile Sfântului Atanasie și ale Părinților Capadocieni. Falsificată, caricaturizată și distorsionată, gândirea lui Origen, cel mai „tragic personaj” din istoria gândirii creștine, a avut însă parte de un proces nemeritat din partea posterității, care continuă până astăzi. Un proces care trebuie urgent revizuit, cercetările sistematice de peste trei decenii ale profesorului de filozofie din Tesalonic dorind să fie tot atâtea contribuții la o dreaptă evaluare a figurii dascălului alexandrin, cea mai puternică, dar și nedreptăţită personalitate din istoria intelectuală a Bisericii creștine.
Cuvinte-cheie: -
Arhid. Ioan I. ICĂ‚ JR., profesor la Facultatea de Teologie Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - ioanicajr@gmail.com
Descarcă PDF

Ortodoxie şi ecumenism din perspectiva celei de-a 10-a Adunări generale a Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB) din Busan, Coreea de Sud - Pr. Lect. Dr. Daniel Buda

În acest studiu doresc să mă ocup de importanţa pentru Bisericile Ortodoxe a locului unde va avea loc Adunarea generală a CMB. În acest sens aş dori să răspund la următoarele întrebări: Ce importanţă ar putea avea pentru Bisericile Ortodoxe o Adunare generală a CMB, care se organizează la mare distanţă de regiunile tradiţionale ale acestora (Orientul Mijlociu şi Europa de Est)? De această întrebare mă voi ocupa în prima parte a acestui studiu în care voi descrie în detaliu procesul de alegere a locului de organizare al viitoarei Adunări generale şi voi oferi scurte indicii de ce anume chiar şi o Adunare generală organizată în Coreea de Sud ar trebui să aibă importanţă pentru Bisericile Ortodoxe. Cea de-a doua întrebare priveşte de contribuţia reprezentanţilor ortodocşi la formularea temei Adunării generale, precum şi de aspectele care pot fi de o importanţă aparte pentru ortodocşi. Cea de-a treia întrebare: „Ce se aşteaptă de la ortodocşi în Busan?” se referă la tendinţa de (auto)izolare a Bisericilor Ortodoxe răsăritene. Ultima parte vizează aşteptările ortodocşilor legate de Adunarea generală din Busan şi pledează pentru o reflecţie teologico-antropologică asupra vieţii ca dar al lui Dumnezeu, precum şi pentru interpretarea dreptăţii şi păcii pornind de la baze biblico-teologice.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Lect. Dr. Daniel Buda, Lector la Facultatea de Teologie Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva).
Adresă : - Geneva
E-mail : - daniel77bde@yahoo.de
Descarcă PDF

Studiile de Patristică în secolul al XXI-lea. O conferinţă internaţională menită să marcheze a 50-a aniversare a Asociaţiei Internaţionale de Studii Patristice (AISP), Ierusalim, Israel, 25-27 iunie 2013 - Pr. Lect. Dr. Daniel Buda

Asociaţia Internaţională de Studii Patristice (în engleză numită International Association of Patristic Studies iar în franceză Association Internationale d`Ètudes Patristiques) va sărbători 50 de ani de existenţă în 2015. Pentru a marca acest jubileu, mai multe conferinţe internaţionale şi alte evenimente festive vor fi organizate în următorii doi ani. Primul eveniment festiv major a fost o conferinţă internaţională organizată de AISP în colaborare cu Universitatea Ebraică din Ierusalim prin Centrul de Studii ale Creştinismului, sub titlul „Studiile de Patristică în secolul al XXI-lea”.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Lect. Dr. Daniel Buda, Lector la Facultatea de Teologie Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva)
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - daniel77bde@yahoo.de
Descarcă PDF

„Dogmă şi terminologie în Tradiţia Ortodoxă şi relevanţa sa astăzi” („Dogma and Terminology in the Orthodox Tradition and its Relevance Today”) A patra Conferinţă a Asociaţiei Internaţionale a Dogmatiştilor Ortodocşi (IAODT), Sofia, 22-25 septembrie 2013 - Pr. Conf. Dr. Nicolae Moşoiu

Asociaţia Internaţională a Dogmatiştilor Ortodocşi (International Association of Orthodox Dogmatic Theologians – IAODT), înfiinţată la Arad în anul 2007, odată cu prima sa conferinţă[1]organizată de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, este, conform statutului său, o comunitate academică de profesori, cercetători şi instituţii implicate în studierea şi predarea Teologiei Dogmatice Ortodoxe. Asociația reunește peste patruzeci de membri, profesori și cercetători de specialitate din: Bulgaria, Franţa, Germania, Grecia, Liban, Marea Britanie, Rusia, Serbia, Statele Unite ale Americii şi România. Scopul său principal este promovarea cercetării la nivel internaţional, în conformitate cu Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiţie, hotărârile Sinoadelor Ecumenice, scrierile Sfinţilor Părinţi şi cu viaţa liturgică a Bisericii.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Conf. Dr. Nicolae Moşoiu, Conferenţiar la Facultatea de Teologie Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Conferinţa studenţească „Slujirea creştină, între cuvânt şi faptă: provocări contemporane”, derulată în perioada 3-5 iulie 2013, la Mânăstirea Brâncoveanu –“ Sâmbăta de Sus - Mirona-Ioana Tatu

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu a organizat o conferință studențească la Mânăstirea Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus, în perioada 3-5 iulie 2013. Pe lângă profesori, masteranzi, studenți, dar și absolvenți ai Facultății, la conferință a participat și un grup numeros de profesori și studenți basarabeni, de la Universitatea de Stat din Moldova (U.S.M.), Facultatea de Litere.
Cuvinte-cheie: -
Mirona-Ioana Tatu, Asistent la Departamentul de Artă Teatrală in cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : -
E-mail : -
Descarcă PDF

Episcop Daniil Stoenescu, Epicleze –“ gânduri, reflecţii, meditaţii, Editura Învierea, Vârşeţ, 2012, 316 p. - Pr. Sorin Cosma

Recentul volum purtând semnătura Preasfințitului Daniil Stoenescu, Episcop-locțiitor al Daciei Felix, intitulat Epicleze sau prefacerea gândului în cuvânt, întruparea cuvântului în faptă, transfigurarea chipului întru asemănare, a lacrimii în rugăciune, a bisericii în templu, a pământului în cer nou, a pâinii și a vinului în Trupul și Sângele Domnului Iisus Hristos, prin chemarea, pogorârea și lucrarea Aceluiași Duh Sfânt, tipărit în condiții grafice excepționale, dezvoltă tema propusă privind aspectele epicleziale exprimate într-o desfășurare biblică (p. 7-73), dogmatică (p. 73-101), patristică (p. 101-109), filocalică (p. 109-165). Apoi, prin gânduri (p. 165-287), prin pastorale (p. 287-311) și sub formă literară (p. 311-316). În realitate, această enumerare are oarecum un caracter formal, spre a indica cu precădere o orientare didactică; în fond desfășurarea temei depășește un anume schematism rigid și se prezintă ca o expunere spontană, fără un plan bine determinat, dar într-o realizare simfonică, unitară și variată, îmbinând armonic, creator și duhovnicesc „cuvântul viu și lucrător” (Evr 4, 12) al Bibliei într-o interpretare patristic-filocalică, străbătută de duhul plin de înțelepciune sfântă al Părintelui Arsenie de la Prislop.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Sorin Cosma, Profesor la catedra de ştiinţe Socio-Umane în cadrul Universităţii Eftimie Murgu, Reşiţa
Adresă : - Reşiţa, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Cristinel Ioja, O istorie a dogmaticii în Teologia Ortodoxă Română, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2013, 622 p. - Anton Ilica

Notele critice de mai jos se referă la un volum, parte dintr-un amplu proiect de autor despre „Evoluțiile și dezvoltarea Dogmaticii în Teologia Română” de la începutul învățământului teologic seminarial în limba română până în contemporaneitate. E un tratat complex, care depășește caracterul universitar (dr. Cristinel Ioja este profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad), fiind o abordare pluridisciplinară a aspectelor fundamentale ale dogmaticii, teologiei și apologiei ortodoxe române. În acest demers, autorul prezintă (și interpretează) modul de constituire și de dezvoltare a identității gândirii dogmatice ortodoxe românești, în interferenţă cu dezvoltarea altor dogmatici din arealul teologiei ortodoxe, dar şi catolice ori protestante. Volumul se referă la problematica „unei perioade complexe cu mutații și evoluții în gândirea teologică românească”, într-„un timp al disputelor, al construcțiilor teologice, al delimitărilor și repoziționării”, după cum apreciază autorul în Cuvânt înainte.
Cuvinte-cheie: -
Anton Ilica, Profesor la Departamentul de ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială din cadrul Univeristăţii Aurel Vlaicu din Arad
Adresă : - Arad, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Preot Dr. Pavel Vesa, Învăţământul Teologic de la Arad (1822-1948), 531 p. - Pr. Sorin Cosma

Volumul apare la Editura Episcopiei Devei și Hunedoarei, 2013, tipărit cu binecuvântareaPreasfințitului Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, având ca referenți științifici pe erudiții profesori universitari: Acad. Preot Dr. Mircea Păcurariu și Dr. Nicolae Bocșan.

Prin excelență istoric al vieții bisericești din Eparhia Aradului, Părintele Dr. Pavel Vesa devine un nume cunoscut și vocea cea mai autorizată în acest domeniu, cunoscută cu prilejuri festive, simpozioane științifice, conferințe, precum și prin activitatea publicistică în care, pe lângă 85 de studii publicate în revistele de specialitate sau volume de studii, au văzut lumina tiparului încă 12 volume, însumând aprox. 4500 pagini, la care se mai adaugă încă trei volume în care semnează ca și coautor, iar la două ca și co-editor. Dintre acestea evidențiem volumul Episcopia Aradului. Istorie. Cultură. Mentalități (1706-1918), Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2006, 740 pagini, cu care a promovat în 2003 examenul de doctorat la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, apreciată cu calificativul „magna cum laude”, având ca și coordonator științific pe distinsul profesor universitar Dr. Nicolae Bocșan.

Cuvinte-cheie: -
Pr. Sorin Cosma - profesor la catedra de ştiinţe Socio-Umane în cadrul Universităţii Eftimie Murgu, Reşiţa
Adresă : - Reşiţa, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Filip G. Albu, Opera omiletică a Episcopului Grigorie Comşa al Aradului, Ed. Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad, 2011, 408 p. - Pr. Constantin Necula

Început în lucrarea sa academică în 2004, sub îndrumarea regretatului Părinte Sebastian Șebu, la Sibiu, prezentul volum prezintă finalizarea, sub coordonarea Părintelui Vasile Gordon, a tezei de doctorat a autorului, Pr. Dr. Filip Albu. Așa cum subliniază acesta încă din Introducere, „lucrarea de față își propune să evidențieze (…) una dintre cele mai însemnate personalități ortodoxe arădene, care s-au afirmat, deopotrivă, în plan bisericesc și național, scopul nostru fiind, totodată, acela de a oferi un model și o motivație pentru propovăduire bisericească modernă animată de zel misionar, după chipul arătat de Episcopul Grigorie Comșa, la vremea și în condițiile istorice, bisericești, sociale și culturale date”(p.19)
Cuvinte-cheie: -
Pr. Constantin Necula - Conferenţiar la Facultatea de Teologie Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Costin Moisil, Românirea cântărilor: un meşteşug şi multe controverse, Editura Muzicală, Bucureşti, 2012, 248 p. - Pr. Vasile Grăjdian

În Biserica Ortodoxă Română cântarea liturgică tradiţională este de origine bizantină. Însă stadiul actual al acestei cântări este rezultatul unui proces destul de îndelungat de adaptare a cântărilor în limba greacă la specificul limbii române, proces numit generic românire, care a început în sec. al XVIII-lea. Asupra unor aspecte mai dificile, eventual deschise controverselor, ale complexului proces de românire doreşte să se aplece muzicologul Costin Moisil în lucrarea sa, uneori prin aprofundările sale chiar deranjând – foarte argumentat – opinii încetăţenite în rândul specialiştilor.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Vasile Grăjdian, Profesor la Facultatea de Teologie Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Marius Daniel Ciobotă, Discursul omiletic din perspectiva ştiinţelor comunicării, Editura Universitară, Bucureşti, 2012, 321 p. - Pr. Constantin Necula

În contextul efortului realizat de știința teologică omiletică de identificare a perspectivei interdisciplinare, marcată în ultima vreme de volume de cercetare importante, lucrarea Părintelui Marius Daniel Ciobotă, expresia editată a tezei sale de doctorat, „Discursul omiletic din perspectiva științelor comunicării” (Ed. Universitară, București, 2012, 321 p.) constituie un reper bibliografic fundamental. Identificată de Prof. Mihai Dinu drept continuarea unei frumoase tradiții în ce privește evoluția discursului omiletic în concordanță cu condițiile istorice și culturale ale fiecărei epoci, ni se par extrem de importante cuvintele aceluiași profesor, co-îndrumător al cercetării Părintelui Ciobotă: „Conștient de necesitatea unui aggiornamento al practicii omiletice într-o lume aflată în schimbare, autorul lucrării de față, el însuși slujitor al cultului ortodox, și-a dorit să contribuie la actualizarea limbajului, deopotrivă verbal și nonverbal, al predicii, racordându-l la cerințele publicului zilelor noastre. Calea pentru împlinirea acestui deziderat nu putea fi, desigur, alta decât o regândire a omileticii din perspectiva teoriilor moderne ale comunicării. În lucrarea sa își dau astfel mâna peste veacuri apostolul Pavel și Roman Jakobson, Fericitul Augustin și Ray Birdwhistell, Sfântul Ioan Hrisostom și membrii colegiului invizibilde la Palo Alto, convocați să contribuie cu toții la identificarea celor mai eficiente mijloace de a reda prospețimea și forța persuasivă inițială a unui tip de discurs dominat astăzi, din păcate, prea adesea, de rutină și clișeu. Încercarea Părintelui doctor Marius Ciobotă (de fapt, nu doar o încercare, ci, cel puțin în opinia unei exigente comisii interdisciplinare e din profesori ai Facultăților de Litere și Teologie din Universitatea bucureșteană, o reușită deplină) a avut ca punct de pornire ideea de a îmbogăți panoplia de instrumente persuasive ale omileticii tradiționale cu concepte și strategii preluate din științele actuale ale comunicării” („Cuvânt înainte”, p. 9).
Cuvinte-cheie: -
Pr. Constantin Necula - Conferenţiar la Facultatea de Teologie Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Martin Wallraff, Sonnenkönig der Spätantike. Die Religionspolitik Konstantins des Grossen, Ed. Herder, Freiburg, Basel, Wien, 2013, 221 p. - Pr. Lect. Dr. Daniel Buda

Este aproape o chestiune de curaj să scrii o carte despre politica religioasă a lui Constantin cel Mare în anul 2013 după ce s-au scris atâtea monografii despre acest împărat roman. Acest lucru este pe deplin cunoscut de către Martin Wallraff, profesor de Istorie Bisericească la Facultatea de Teologie din Basel, care afirmă despre producţia literar-ştiinţifică despre Constantin cel Mare ca având „dimensiuni industriale” (p. 7). Originalitatea prezentei monografii constă, în opinia mea, în faptul că autorul ei se bazează, în primul rând pe analiza izvoarelor scrise combinată cu o atentă observare a descoperirilor arheologice, multe dintre ele noi sau foarte noi. Izvoarele nu numai că sunt atent analizate, dar importanţa lor este clar evaluată. De exemplu, Eusebiu de Cezareea primeşte un loc mai puţin important decât i se oferă, de regulă, în alte monografii despre Constantin cel Mare. Este, de asemenea, important de amintit că autorul are curajul să ajungă la concluzii cu totul diferite faţă de cele ale altor cercetători anteriori.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Lect. Dr. Daniel Buda - lector la Facultatea de Teologie Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva).
Adresă : - Geneva, Elveția
E-mail : - daniel77bde@yahoo.de
Descarcă PDF

Pseudo-Makarios, Predigten, Aus den Sammlungen C und H, eingeleitet, übersetzt u. mit Anmerkungen versehen von Martin Illert, Bibliothek der griechischen Literatur 74, Peter Wirth u. Wolfram Kinzig (Hrsg.), Anton Hiersemann, Stuttgart, 2013, 240 p. - Pr. Lect. Dr. Daniel Buda

În renumita colecţie germană Bibliothek der griechischen Literatur, Departamentul pentru patristică a publicat recent o parte din omiliile pseudo-macariene. Traducătorul, precum şi autorul unei ample introduceri şi al notelor explicative este Martin Illert, cunoscut pentru interesul său mai ales faţă de Sfântul Ioan Gură de Aur, precum şi faţă de spiritualitatea ortodoxă în general. În Introducere (p. 1-35) suntem informaţi mai întâi despre modul de transmitere a omiliilor pseudo-macariene de-a lungul secolelor. Prezentul volum cuprinde doar traducerea colecţiilor C şi H. Colecţia H, care cuprinde „cincizeci de omilii duhovniceşti”, a fost formată în secolul al XI-lea şi a fost publicată pentru prima dată la Paris în 1559 de către Johannes Picus. Colecţia C, care cuprinde 28 de fragmente a fost formată cel mai târziu în secolul al XI-lea şi a fost publicată pentru prima dată de către de Erich Klostermann şi Heinz Berthold în secolul al XX-lea. Prima parte a Introducerii cuprinde informaţii legate de autorul (numit fie „Macarie din Egipt”, fie „Simeon din Mesopotamia” sau „Simeon din Antiohia”, care a trăit ca lider al unei comunităţi de asceţi la graniţa persano-romană; p. 3-6), datarea (383-397/399; p. 6-7) şi legătura acestei colecţii cu mişcarea mesalienilor (p. 7-12).
Cuvinte-cheie: -
Pr. Lect. Dr. Daniel Buda - lector la Facultatea de Teologie Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva).
Adresă : - Geneva, Elveția
E-mail : - daniel77bde@yahoo.de
Descarcă PDF

Wendy Mayer & Pauline Allen, The Churches of Syrian Antioch (300-638 CE), Peeters, Leuven –“ Paris –“ Walpole, MA, 2012, 372 + XVII p. - Pr. Lect. Dr. Daniel Buda

Autorii acestei monografii despre bisericile din Antiohia Siriei între 300 şi 638, adică din perioada când avem primele ştiri concrete despre cele mai vechi biserici antiohiene până la cucerirea de către arabi a Antiohiei, sunt reputaţi specialişti în istoria şi teologia dezvoltată în acest oraş. Doamna Wendy Mayer este o reputată specialistă în Sfântul Ioan Gură de Aur, iar Paulin Allen în Sever al Antiohiei. Ambii au constatat că nu există o lucrare care să cuprindă o listă a tuturor bisericilor din Antiohia cu toate referinţele literare şi materiale despre ele. De aceea au decis să scrie prezenta monografie, bazându-se pe propriile cercetări ale surselor literare, pe rapoartele excavaţiilor realizate în anii 1930 de Princeton University şi pe alte cercetări arheologice ulterioare, dar şi pe propria vizită la faţa locului, în moderna şi modesta Antakya (astăzi în Turcia, nu departe de graniţa cu Siria). În ce priveşte împărţirea între autori a responsabilităţilor legate de scrierea volumului, Wendy Mayer s-a ocupat pe perioada de până la 451, iar Pauline Allen de perioada postcalcedoniană.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Lect. Dr. Daniel Buda - lector la Facultatea de Teologie Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva).
Adresă : - Geneva, Elveția
E-mail : - daniel77bde@yahoo.de
Descarcă PDF

Thomas Molnar, Eu, Simah, prefectul Romei, urmat de Omul şi maşina, traducere din franceză de Manuel Valeriu, Editura Logos, Bucureşti, 2013 - Sebastian Moldovan

Un autor maghiar, catolic, tradiţionalist, format intelectual în cultura franceză, dar consacrat în SUA, ţara sa de refugiu, care a copilărit în Oradea interbelică (fără să adere la spiritul revizionist maghiar) şi a făcut rezistenţă antinazistă în Belgia ocupată (scăpat ca prin minune de execuţie în lagărul Buchenwald), autor al unei opere vaste – nu mai puţin de 44 de cărţi şi nenumărate articole –, dar mai degrabă marginalizat de cultura dominantă, acestea ar fi, telegrafic, reperele biografice ale lui Thomas Molnar (1921-2010). Prima traducere în limba română, pe care o datorăm profesorului Manuel Valeriu (un dascăl de cultură interbelică, un secol mai târziu) şi editurii bucureştene Logos, ne oferă o întâlnire cu unul dintre cei mai lucizi martori ai vremurilor noastre. O întâlnire întârziată, dar nu inoportună. Th. Molnar este preocupat, de fapt, de o singură temă, temaprin excelenţă a confruntării dintre cultura de inspiraţie creştină şi cea postcreştină: „răul modern” –ca să cităm titlul unui volumul al său de convorbiri – sau, poate mai precis, decadenţa modernă. Prin aceasta îl putem recunoaşte în proximitatea unor conservatori precum catolicii francezi: Joseph de Maistre, Charles Maurras, Georges Bernanos sau americanul Russell Kirk şi, în acelaşi timp, în galeria, mai heteroclită, a criticilor decadenţei, alături de Spengler, Heidegger, George Orwell, Marcel de Corte, Pierre Chaunu, Michel Henry sau Alexandr Zinoviev.
Cuvinte-cheie: -
Sebastian Moldovan - Conferenţiar la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - smoldova@yahoo.com
Descarcă PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !