Skip to main content

PENTRU AUTORI

Procedura editorială

Trimiterea spre publicare în RT a unui material presupune recunoașterea faptului că acesta nu a mai fost publicat, nici nu este trimis spre publicare în altă parte, precum și acordul autorilor cu cerințele de mai jos.

Materialele considerate în afara scopurilor editoriale anuntate ale RT sau lipsite de interes pentru cititori nu vor fi luate în considerare pentru publicare. Aceasta situatie nu reflecta neaparat calitatea materialului, ci numai nepotrivirea cu politica editoriala a revistei.

Manuscrisele nepublicate nu vor fi returnate autorilor.

Procesul de recenzare (peer-review)

Manuscrisul va fi trimis, sub anonimat, către doi referenți, specialiști în domeniul tematic al studiului, pentru evaluarea oportunității științifice a publicării acestuia în RT.

Pentru asigurarea anonimatului, autorii sunt rugați să folosească referiri impersonale la propriile publicații anterioare.

Referenții sunt aleși de către redactorul-șef, prin consultare cu membrii colegiului editorial.
Autorii sunt invitați să propună Redacției doi referenți posibili și să trimită acesteia afilierea instituțională și adresa completă (poștală și e-mail) a persoanelor propuse.

Autorii vor fi informați prompt de primirea materialului la Redacție.

Autorii sunt avertizați că procesul de recenzare poate dura, în unele cazuri, 4-6 luni.

De îndată ce Redacția primește răspunsul referenților, autorii sunt înștiințați de rezultatul privind acceptarea manuscrisului. Publicarea este prevăzută, de regulă, în primul număr al RT după acest anunț.

În cazul în care referenții au opinii divegente semnificative, Redacția solicită opinia unui al treilea referent.

În urma referatelor, autorilor li se poate solicita să revizuiască manuscrisul conform observațiilor referenților. La fiecare observație a referenților, autorii vor preciza în ce măsură se conformează sau vor justifica opțiunea de a păstra redactarea inițială.

Norme de tehnoredactare

Sunt acceptabile pentru publicare numai contribuțiile care respectă următoarele condiții:
 

 1.  Autorii își vor menționa: profesiunea, titlul științific, afilierea instituțională, adresa poștală și adresa e-mail.
 2. Pentru rubrica Studii și articole, autorii români vor trimite manuscrisele bilingv (română și engleză/franceză/germană/italiană), ca documente atașate la e-mail, la adresa: revista_teologica@yahoo.com
  Manuscrisele trimise prin poștă vor conține obligatoriu și o variantă digitală (CD/DVD).Pentru varianta în limba străină, redacția îi roagă pe autori să apeleze la traducători profesioniști.
 3. Pentru rubrica Studii și articole, textele vor fi însoțite de câte un rezumat în limbile română și engleză (iar nu în altă limbă!), de maximum 150 de cuvinte, ca și de un număr de 4-6 cuvinte cheie, în ambele limbi.
 4. Textul unilingv al materialelor, va fi editat în Microsoft Word, sau compatibil, și nu trebuie să depășească 20 de pagini – inclusiv imagini sau grafice -, format A4, redactat cu fonturi Times New Roman 12, cu spațiere de 1,5 rânduri.
 5. Textele în limbile greacă sau ebraică vor conține toate semnele grafice necesare (accente, spirite etc.). Autorii nu vor utiliza în nici un caz caracterele de la Insert/Symbol. De asemenea, autorul trebuie să pună la dispozița redacției fonturile utilizate.
 6. Pentru redactarea citatelor, notelor bibliografice și bibliografiei se vor folosi indicațiile din par. IV, infra. Textele nu vor conține o bibliografie separată de cea indicată în note.
 7. Recenziile extinse (review essay) se vor încadra în regulile valabile pentru rubrica Studii și articole, cu precizarea că varianta în limba străină a materialului este opțională.
 8. Recenziile obișnuite (book review) nu vor depăși 1500 de cuvinte, iar notițele bibliografice (short notices) 500 de cuvinte.
 9. Toate materialele de la rubrica Recenzii și notițe bibliografice vor prezenta datele editoriale complete ale cărților recenzate (nume autori, titlu volum, editura, loc și an de apariție, număr de pagini, ISBN și/sau ISSN)

Cum se fac citările?

Fragmentele preluate de la alți autori (citatele) vor fi evidențiate prin ghilimele, vor fi exacte, nemijlocite și conforme scopului argumentării. Se recomandă traducerea citatelor din alte limbi. Se vor folosi ghilimelele: …. În cazul citatelor din cadrul altor citate se vor utiliza ghilimelele unghiulare: «…».

Trimiterile din text se vor face prin note de subsol, unde se vor indica datele la care se face trimiterea.

Referințele se vor face astfel:

Titlurile de cărți și volume colective se vor scrie cu italice (cursive). Ele vor fi absolut necesar însoțite de numele traducătorului (acolo unde este cazul), numele editurii, anul de apariție și numărul paginii/paginilor de la care se face citarea.

Ex. Pr. Dumitru Stăniloae, Rugăciunea lui Iisus și experiența Duhului Sfânt, ediția a II-a, Deisis, Sibiu, 2003.

Titlurile articolelor se vor pune În ghilimele (”…”). Ele vor fi urmate de indicarea numelui revistei sau a volumului colectiv din care fac parte, anul de apariție, precum și a paginilor corespunzătoare citării.

Ex. Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Noțiunea dogmei, Studii Teologice XVI (1964), nr. 9-10, p. 533.

Diac. Ioan I. Ică jr., Iconologia bizantină Între politică imperială și sfințenie monahală, în Sfântul Teodor Studitul, Iisus Hristos prototip al icoanei Sale – tratatele contra iconomahilor, Editura Deisis, Alba Iulia, 1994, p. 7.

În cadrul aceleiași trimiteri bibliografice se vor folosi virgule, nu puncte. Cele mai frecvente prescurtări în cadrul notelor sunt: Idem, Ibidem, cf., v., p., pp., op. cit., art. cit., ș.a., et al.
Punctuația în raport cu indicii și notele se face de regulă astfel: indicele se plasează la umărul cuvântului, înaintea semnului de punctuație; exemple schematice:

Text1.
Text citat1.
Text: citat [!] / [?] / […]1

Pentru prescurtările revistelor și colecțiilor de specialitate în limbi străine se va face apel la cele din IATG2 (Internationales Abkurzungsverzeichnis für Theologie und Grenzgebiete, Walther de Gruyter, Berlin, New York, 1992), cu indicarea acestora la sfârșitul articolului. Pentru biliografia românească se vor utiliza prescurtările clasice (O = Ortodoxia; ST = Studii Teologice; MA = Mitropolia Ardealului; RT = Revista Teologică etc.). Se cere și o uniformizare de citare în cadrul pasajelor biblice ce însoțesc citatele.

Pentru o utilizare corespunzătoare a semnelor de punctuație pot fi consultate următoarele lucrări: Îndreptar ortografic, ortoepic și de punctuație, ediția a V-a, Editura Univers Enciclopedic, București, 2001, p. 49-91; Septimiu Chelcea, Cum să redactăm o lucrare de licență, o teză de doctorat, un articol științific în domeniul științelor socioumane, ediția a III-a revăzută, Editura Comunicare.ro, 2005, p. 135-152 etc.

Observații finale:

1. Întrega responsabilitate pentru conținutul materialelor publicate și onestitatea intelectualaă revine exclusiv autorilor.
2. Autorilor le revine obligația să respecte drepturile de copyright ale materialelor vizuale trimise spre publicare.
3. Revista Teologică deține drepturile de copyright ale materialelor publicate.
4. Autorii au dreptul de a folosi, parțial sau integral, materialul publicat în pregătirea altor lucrări personale, de a-l include în dizertații, teze sau cărți, cu specificarea publicării originale în RT, inclusiva a titlului, numelui revistei, volumului și anului de apariție.
5. Numele și adresele publicate în acesată revistă sunt folosite exclusiv pentru scopurile editoriale declarate ale RT și nu vor fi făcute disponibile pentru alte scopuri sau unor alte părți.

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !